W kolejnym wpisie omówimy nieco szerzej kwestię rozwodu, a doprecyzowując, czy możliwy jest, na gruncie polskich przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwód bez zgody jednego z małżonków. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii odmowy zgody na rozwód i możliwym konsekwencjom tej decyzji. Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią wpisu, czy można nie zgodzić się na rozwód.

Czy można nie wyrazić zgody na rozwód?

Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Przy czym na uwadze należy mieć to, że zupełność i trwałość rozkładu muszą wystąpić łącznie. Wspólne pożycie w rozumieniu przepisu art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków. Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 22 października 1999 r., sygn. akt III CKN 386/98 uznał, że rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione więzi łączące małżonków, a rozkład, o którym mowa, jest procesem rozciągniętym w czasie, a nie zdarzeniem jednorazowym.

Tym samym w przypadku, gdy jedna ze stron nie zgadza się na rozwód i przedłoży dowody potwierdzające brak zupełnego i trwałego rozkładu pożycia – sąd nie orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Sprawdź nasze porady prawne od czego zacząć rozwód.

Jednocześnie warto wspomnieć, iż stosownie do treści art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwód może być niedopuszczalny mimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jeżeli ziści się jedna z trzech przesłanek, tj.:

  • jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  • jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi zaś z małżonków na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Co, jeśli jedna ze stron nie zgadza się na rozwód?

Z dotychczasowej praktyki Kancelarii wynika, że sytuacje, w których to jedna ze stron nie zgadza się na rozwód, należą do rzadkości. Niemniej w przypadku, gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwód, małżonek, który wniósł pozew o rozwód, nie będzie mógł żądać rozwodu bez orzekania o winie. Stosownie do treści art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może zaniechać orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków. Tym samym orzekając rozwód, sąd orzeknie także o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Kto płaci za rozwód za porozumieniem stron?

Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego?

Odnośnie do kwestii udowodnienia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, w przypadku postępowania rozwodowego, mamy otwarty katalog dowodów, który można wykorzystać w toku postępowania. Celem przykładu, mogą to być chociażby:

  • przesłuchanie stron,
  • zeznania świadków,
  • fotografie,
  • wiadomości mailowe, SMS-y,
  • ewentualny wcześniejszy pozew o separację,
  • zaświadczenie uczestnictwa w terapii ze wskazaniem konkretnej przyczyny, np. problemów małżeńskich,
  • opinia biegłego.

Oczywiście, wybór konkretnych dowodów zależy przede wszystkim od charakteru sprawy. Każdy z dowodów przedłożony do sądu winien potwierdzać rozpad każdej z trzech więzi łączącej małżonków, tj. duchowej, fizycznej oraz gospodarczej.

W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie warto skontaktować się z radcą prawnym Toruń, który również zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Radca prawny specjalizujący się w sprawach rozwodowy może pomóc w zrozumieniu całej procedury rozwodowej, a także przedstawi wszelkie konsekwencje z tym związane. W razie pytań – zapraszamy do kontaktu.