Niestabilna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i podjęta restrukturyzacja, zmiana profilu działalności a tym samym spowodowana tym likwidacja stanowiska czy nawet kilku stanowisk pracy – mogą stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Niniejszy wpis poświęcony zostanie szczegółowym kwestiom dotyczącym likwidacji stanowiska pracy. Zapraszamy do dalszej lektury!

Co należy się pracownikowi przy likwidacji stanowiska pracy?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy – pracownikowi będzie przysługiwać m.in.:

  • prawo otrzymania odprawy (w przypadku spełnienia przesłanek z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników);
  • przestrzeganie przewidzianych w Kodeksie pracy okresów wypowiedzenia, tj. art. 36 Kodeksu pracy;
  • wypłata wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia;
  • wydanie świadectwa pracy, zawierającego informację o przyczynie zwolnienia.

Te kwestie regulowane są przez prawo pracy.

Jaka odprawa przy likwidacji stanowiska pracy?

Zagadnienie odprawy w kontekście likwidacji stanowiska pracy nie jest uregulowane bezpośrednio w Kodeksie pracy, a w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przepis art. 8 stanowi o odprawie, która przysługuje pracownikowi jedynie w razie rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia oraz w razie tzw. zwolnienia indywidualnego uregulowanego w art. 10 ww. ustawy, czyli w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy.

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Przeczytaj również o zmianach w przepisach prawa pracy.

Kiedy pracodawca nie musi wypłacać odprawy?

Wiemy już, kiedy pracodawca obowiązany jest wypłacać odprawę. Dlatego spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach nie będzie obowiązku wypłaty odprawy? Z treści przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników należy wywieść, że pracodawca nie będzie zobligowany do wypłaty odprawy w przypadku zwolnienia indywidualnego z powodu likwidacji stanowiska pracy, gdy nie zatrudnia on co najmniej 20 pracowników. W innym przypadku art. 10 ustawy nie znajdzie zastosowania. Sprawdź likwidacja stanowiska pracy a zasiłek dla bezrobotnych.

Czy przy likwidacji stanowiska pracy jest okres wypowiedzenia?

Jak najbardziej, przy likwidacji stanowiska pracy pracodawca obowiązany jest przestrzegać okresów wypowiedzenia wynikających wprost z Kodeksu pracy. Przypomnijmy, że okres wypowiedzenia umowy uzależniony jest od stażu zatrudnienia u danego pracodawcy i zgodnie z obowiązującymi regulacjami, mamy następujące okresy wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przepis art. 361 Kodeksu pracy przewiduje możliwość skrócenia okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia przez pracodawcę, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Warto pamiętać, że pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 362 Kodeksu pracy).

Znajdujesz się w podobnej sytuacji? Skontaktuj się z radcą prawnym Toruń.