17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Jakie nowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? W niniejszym wpisie przedstawimy najważniejsze zmiany. Zapraszamy do dalszej lektury!

Nowa definicja stanowiska pracy

Zgodnie z § 2 pkt 2 zmienionego rozporządzenia, przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  • krzesłem i stołem,
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Zmiany zakładają także m.in. konieczność wyposażenia stanowiska pracy przez pracodawcę w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Na życzenie pracownika pracodawca winien zapewnić mu podnóżek. Ponadto pojawia się nowe wymogi względem klawiatur komputerowych, które mogą być wykorzystywane w pracy, mianowicie:

  • konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy,
  • powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne.

Ponadto zmieniły się także wymagania co do stołu, powierzchni roboczej oraz krzesła. Z załącznika do rozporządzenia wynika, iż konstrukcja stołu powinna umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury, w szczególności powinna zapewniać:

  • wystarczającą powierzchnię, gwarantującą łatwe posługiwanie się elementami wyposażenia stanowiska pracy i wykonywanie czynności związanych z pracą,
  • ustawienie klawiatury z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,
  • ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

Co istotne wszystkie wyżej opisane zmiany dotyczą także stanowiska pracy pracownika w przypadku pracy zdalnej.

Okulary i soczewki dla pracownika

To nie koniec zmian. Od 17 listopada br. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Niniejsza zmiana, tj. dodanie szkieł kontaktowych budzi sporo wątpliwości wśród pracodawców, gdyż nie jest klarowne, w jaki sposób zostanie podjęta decyzja względem pracownika, czy pracownik ma prawo do okularów, czy szkieł kontaktowych.

Przeczytaj także nasz wpis na temat likwidacji stanowiska pracy a zwolnienia pracownika.

Nowe stanowiska pracy – wejście w życie

Względem stanowisk pracy przed 17 listopada br. pracodawcy mają obowiązek w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia weryfikacji wyposażenia posiadanych stanowisk pracy w biurze, a następnie dostosowanie ich do nowych wymogów. Natomiast względem nowych stanowisk po dacie 17 listopada 2023 r. – dany pracodawca powinien mieć na uwadze w trakcie tworzenia nowego stanowiska pracy, uregulowania w zakresie BHP i od razu posiadać dostosowane do nowych przepisów stanowiska pracy. Istotnym jest wspomnieć, iż pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracownika o nowych wymaganiach względem jego stanowiska pracy, a następnie będzie obowiązany odebrać oświadczenie od pracownika o tym, że miejsce pracy zdalnej spełnia wymagania BHP.

Masz pytania dotyczące nowych przepisów prawa pracy? Skontaktuj się z radcą prawnym Toruń, który rozwieje wszelkie wątpliwości.