Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą w Polsce, konieczne jest, aby terminowo regulować podatki i składki – zarówno na ubezpieczenie zdrowotne, jak i ubezpieczenia społeczne. Niemniej zdarzają się sytuacje, w których to terminowe uregulowanie wyżej wskazanych danin nie jest możliwe. Dlatego w niniejszym wpisie zastanowimy się nad ewentualnymi konsekwencjami niepłacenia składek na ZUS na gruncie obowiązujących regulacji.

Co grozi za niepłacenie ZUS-u przez lata?

Każdy płatnik składek zobowiązany jest do terminowego uiszczania płatności za ZUS. W przypadku zaniechania wywiązywania się z obowiązków ZUS ma do dyspozycji następujące sankcje, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Mianowicie są to chociażby:

 • kara grzywny,
 • naliczanie odsetek za zwłokę,
 • wymierzenie opłaty dodatkowej,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki.

Ponadto ZUS może złożyć także zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, tj. art. 218 § 1a Kodeksu karnego, który stanowi, że kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z wakacji od ZUS.

Czy można iść do więzienia za niepłacenie ZUS-u?

Tak jak zostało wskazane wyżej, przepisu Kodeksu karnego w obecnym brzmieniu przewidują możliwość wymierzenia kary pozbawienia wolności do lat 2 w przypadku złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika wynikających z ubezpieczenia społecznego. Sprawcą może być:

 • pracodawca,
 • osoba pełniąca funkcje zarządzające,
 • osoba tworząca bądź wchodząca w skład organu zarządzającego albo inna wyznaczona do wykonywania tych czynności osoba.

Wskazuje się w piśmiennictwie, iż prawa pracownika wynikające z ubezpieczenia społecznego są w bezpośrednim związku z obowiązkami płatnika składek oraz ubezpieczyciela i przykładowo, mogą one dotyczyć:

 • zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia,
 • opłacania składki,
 • ustalania prawa do świadczeń,
 • wypłacania świadczeń.

Ile czasu można nie płacić ZUS?

Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – nie możemy wskazać na konkretny okres, przez który to można pozwolić sobie na niepłacenie ZUS-u. Zapewne w przypadku opóźnień z płatnością, w pierwszej kolejności ZUS wystosuje stosowne upomnienie czy wezwanie do zapłaty. Niemniej w przypadku jakichkolwiek opóźnień nie warto zwlekać i oczekiwać na „inicjatywę” ZUS-u w tym zakresie. Ustawodawca przewidział także możliwość, która to pozwala dłużnikowi składek, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie – na odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy (patrz art. 29 § 1 oraz § 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Oczywiście w tym celu należy złożyć odpowiednio umotywowany wniosek do ZUS.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań w zakresie składek ZUS czy złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności czy rozłożenie należności na raty warto skorzystać z pomocy radcy prawnego Toruń, który również specjalizuje się w reprezentowaniu podmiotów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy do kontaktu!