7 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która reguluje m.in. kwestie zawierania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej, umowy sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego oraz prawa i obowiązki konsumenta oraz przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową. Wprowadzony akt prawny kodyfikuje obszar dotychczas nieuregulowany – tj. działalność lombardową.

Umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek zawierania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo umowa taka musi spełniać szereg warunków, a mianowicie musi określać:

 • imię i nazwisko oraz adres konsumenta;
 • firmę i siedzibę przedsiębiorcy oraz adres, pod którym wykonuje on działalność lombardową;
 • numer rejestrowy przedsiębiorcy;
 • datę zawarcia umowy;
 • kwotę konsumenckiej pożyczki lombardowej i sposób jej ustalania;
 • termin i sposób wypłaty kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej;
 • całkowity koszt konsumenckiej pożyczki lombardowej z wyodrębnieniem jego poszczególnych składników i ich wysokości;
 • całkowitą kwotę do spłaty;
 • zasady i termin zapłaty całkowitej kwoty do spłaty;
 • skutki braku zapłaty całkowitej kwoty do spłaty;
 • określenie przedmiotu zabezpieczenia lombardowego, takie jak rodzaj, marka, jego cechy szczególne i oznaczenia indywidualne, umożliwiające jego identyfikację, o ile przedmiot je posiada;
 • sposób ustanowienia zabezpieczenia lombardowego;
 • szacunkową wartość przedmiotu zabezpieczenia lombardowego i sposób ustalenia tej wartości;
 • sposób zwrotu konsumentowi nadwyżki oraz procentową wartość pomniejszenia nadwyżki;
 • wyrażoną procentowo wartość niezapłaconej części całkowitej kwoty do spłaty, jaką konsument będzie zobowiązany uiścić w przypadku spłaty pożyczki po upływie ustalonego terminu;
 • informację o prawie konsumenta do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty przed terminem;
 • informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury;
 • informację o stosowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową procedurze i zasadach rozpatrywania reklamacji.

Dodatkowo do umowy należy dołączyć zdjęcie przedmiotu zabezpieczenia lombardowego. Innym, nowym obowiązkiem jest konieczność przekazania konsumentowi na trwałym nośniku dokumentu informacyjnego zawierającego najistotniejsze postanowienia umowy. Formularz stanowiący wzór takiej informacji stanowi załącznik do ustawy. 

Ograniczenia reklamy działalności gospodarczej

Nowe przepisy uregulowały również kwestię dopuszczalności reklamowania się lombardów. Co prawda nie zostało to zakazane, jednakże prowadzenie reklamy jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem umieszczenia w niej komunikatu wyraźnie wskazującego na wykonywanie działalności lombardowej. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi kara grzywny do 50.000 zł. 

Działalność lombardowa tylko dla spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej

Od 7 stycznia 2024 r. działalność lombardowa może być wykonywana wyłącznie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Minimalny kapitał zakładowy spółki, która chce prowadzić działalność w tym zakresie wynosi 50.000 zł. Jednocześnie działalność lombardowa uzyskała wyłączność na używanie w nazwie frazy „lombard”. Podmioty nieprowadzące działalności lombardowej, w których nazwie użyta jest ta fraza, są zobowiązane do zmiany w tym zakresie do dnia 7 lipca 2024 r.

Przeczytaj także o zakładaniu spółek Toruń.

Konieczny wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową

Nowa ustawa wprowadza również obowiązek w zakresie uzyskania wpisu do rejestru. Od dnia 7 stycznia 2024 r. działalność lombardowa jest działalność regulowaną. W związku z powyższym konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.  Za dzień rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność lombardową przed dniem 7 stycznia 2024 r., mogą kontynuować działalność bez wpisu maksymalnie do dnia 7 lipca 2024 r. Niedopełnienie obowiązków rejestrowych grozi grzywną do 500.000 zł.

Jakie są inne obowiązki lombardu?

Niniejsza ustawa wprowadziła szereg nowych obowiązków lombardów – nie sposób opisać wszystkich w jednym wpisie. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie tego, czy prowadzona przez Was działalność lombardowa spełnia wszystkie wymogi określone prawem, przydatna może okazać się pomoc specjalisty, który przeanalizuje Państwa działalność pod tym kątem. Zapraszamy do kontaktu!

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z radcą prawnym Toruń.