Na gruncie obowiązującego Kodeksu karnego stypizowane zostało przestępstwo paserstwa. Ustawodawca wyróżnił paserstwo umyślne oraz nieumyślne. W niniejszym wpisie omówimy podstawowe zagadnienia związane z przestępstwem paserstwa oraz w jak udowodnić paserstwo. Zapraszamy do dalszej lektury.

Co to jest paserstwo?

Innymi słowy, jest to zachowanie polegające na nabyciu rzeczy uzyskanej za pomocą np. kradzieży lub udzieleniu innej osobie pomocy w jej zbyciu albo na przyjęciu tej rzeczy lub na pomocy w jej ukryciu. Przedmiotem paserstwa może być także program komputerowy. Tak jak wskazaliśmy – paserstwo można popełnić umyślnie albo nieumyślnie. Wszystko jest zależne od tego, czy sprawca tego czynu wie o pochodzeniu danego przedmiotu, czy być może w konkretnym przypadku powinien i mógł stwierdzić pochodzenie rzeczy na podstawie okoliczności nabycia danej rzeczy. Przykładowo, chodzi tutaj o niską cenę danego przedmiotu, sprzedaż bez dokumentów, niekompletny stan rzeczy, niestandardowa godzina transakcji. Na gruncie Kodeksu karnego odpowiedzialności karnej za paserstwo podlega każda osoba po ukończeniu lat 17.

Co grozi za paserstwo?

W zależności od tego, czy paserstwo było popełnione umyślnie, czy nieumyślnie – inaczej kształtuje się odpowiedzialność karna. W przypadku paserstwa umyślnego, stypizowanego w art. 291 Kodeksu karnego, wyróżnić można typ podstawowy paserstwa określony w § 1, na mocy którego sprawca czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z kolei w § 2 został przewidziany typ uprzywilejowany przestępstwa paserstwa – w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Odnośnie do paserstwa nieumyślnego – kluczowe znaczenie mają okoliczności, w jakich został nabyty dany przedmiot. Jeżeli sprawca na podstawie okoliczność powinien i mógł przypuszczać, że dana rzecz pochodzi z czynu zabronionego – mówimy wówczas o paserstwie nieumyślnym.

Jak udowodnić paserstwo?

Aby uznać dany czyn za paserstwo, konieczne jest udowodnić, że dana rzecz pochodzi z czynu zabronionego. Tak jak wskazaliśmy wyżej, paserstwo może przybierać różne formy działania – może polegać na:

  • nabyciu przez sprawcę rzeczy,
  • udzieleniu pomocy do zbycia rzeczy,
  • przyjęciu rzeczy,
  • udzieleniu pomocy w ukryciu rzeczy.

Tym samym koniecznym jest wykazać zrealizowanie choćby jednej ze wskazanych wyżej form zachowania. Przestępstwo paserstwa jest dokonane w chwili przeniesienia na sprawcę władztwa. Jeżeli nie doszło do jego przekazania, a tylko została zawarta umowa dotycząca przeniesienia go w przyszłości, można mówić o usiłowaniu paserstwa.

Jak uniknąć kary za paserstwo?

Tak jak już wskazywaliśmy wcześniej, w ramach wpisu dotyczącego nieumyślnego paserstwaw razie zatrzymania bądź przedstawienia zarzutów paserstwa (czy to umyślnego czy nieumyślnego) – warto skorzystać z pomocy prawnej radcy prawnego, który zadba o  prawidłowy przebieg postępowania, a także o realizację praw przysługujących osobie podejrzanej o paserstwo. Na uwadze należy mieć to, że w razie, gdyby doszło do etapu postępowania sądowego – sąd będzie orzekał na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania przygotowawczego. Dlatego warto już na etapie zatrzymania bądź przedstawienia zarzutów paserstwa zdać się na pomoc prawną profesjonalisty, który będzie weryfikował wszelkie ustalenia organów w toku postępowania przygotowawczego.