Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD BIG) działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W przypadku „trafienia” do rejestru KRD BIG – może pojawić się problem z uzyskaniem pożyczki czy kredytu, gdyż każdorazowo przed uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej dochodzi do weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy w BIG. Dlatego niniejszy wpis poświęcony zostanie szczegółowym informacjom dotyczącym KRD BIG oraz kwestiom związanym z usunięciem wpisu w rejestrze dłużników.

KRD BIG – kiedy możemy tam trafić?

Oprócz wyżej wskazanych celów weryfikacji w KRD BIG również w przypadku różnych transakcji gospodarczych poszczególne podmioty często weryfikują w KRD BIG danego kontrahenta przed zawarciem współpracy. Wówczas negatywny wpis w KRD BIG może zniweczyć szansę na współpracę. Niemniej warto w tym punkcie wyjaśnić, kiedy to właściwie możemy trafić do takiego rejestru, jakie są warunki wpisu.

W przypadku dłużników niebędących konsumentami (tj. osobami prowadzącymi działalności gospodarcze, spółek), wierzyciel może przekazać informacje gospodarcze do biura gdy:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym,
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi co najmniej 500 zł oraz winny być one wymagalne od co najmniej 30 dni,
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Z kolei w przypadku dłużników osób fizycznych będących konsumentów, do przekazania przez wierzyciela informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika do biura może nastąpić, gdy:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki,
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni,
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Z powyższego wynika, iż zgłoszenia do KRD BIG może dokonać wierzyciel danego dłużnika. Wyżej opisane warunki w przypadku dłużników konsumentów, jak i dłużników niebędących konsumentami – muszą zostać spełnione łącznie, aby wierzyciel mógł przekazać informacje na temat dłużnika do Biura.

Jak usunąć wpis z KRD BIG?

Dłużnik, tj. osoba wpisana do KRD BIG – nie ma możliwości samodzielnego usunięcia swoich danych z rejestru. Może tego dokonać wierzyciel lub Biuro Informacji Gospodarczej, w przypadku ziszczenia się jednej z przesłanek określonej w art. 31 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Z przywołanego przepisu wynika, iż Biuro usuwa informacje gospodarcze m.in. w następujących przypadkach:

  • na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku,
  • na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania,
  • na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania,
  • przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro, informując o tym wierzycieli związanych z biurem umową.

W przypadku, gdy faktycznie dłużnik zalega wierzycielowi – najprostszym rozwiązaniem jest spłata zadłużenia. Wówczas wierzyciel w terminie 14 dni powinien przekazać do KRD BIG informacje o wywiązaniu się z zobowiązania, a następnie informacja ta powinna zostać usunięta przez Biuro nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Niemniej co w sytuacji, gdy informacje gospodarcze zamieszczone w KRD BIG na temat dłużnika są nieprawdziwe czy nieaktualne, a wierzyciel nie zgłosił informacji o wywiązaniu się z zobowiązania przez dłużnika bądź wierzytelność między stronami jest sporna? Wówczas dłużnik może wnieść do biura sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych. Dłużnik powinien udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw, np. potwierdzenie zapłaty zobowiązania. Wówczas w razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu – BIG może zwrócić się do wierzyciela lub dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia. Po rozpatrzeniu sprzeciwu na korzyść dłużnika biuro usuwa informację gospodarczą w razie, gdy dłużnik wykaże np. nieistnienie bądź wygaśnięcie zobowiązania. Z kolei w przypadku uznania przez Biuro sprzeciwu za bezzasadny i powiadomieniu o tym dłużnika – ponowne złożenie sprzeciwu w oparciu o te same okoliczności faktyczne i prawne może skutkować pozostawieniem sprzeciwu bez rozpatrzenia. 

Usunięcie wpisu z KRD – pomoc prawnika

W przypadku gdy Twoje dane zostały umieszczone przez wierzyciela w rejestrze dłużników,  niemniej nie są one prawdziwe bądź pozostają już nieaktualne – wówczas warto podjąć działania celem usunięcia tych informacji, tj. wniesienie sprzeciwu. Oczywiście, można także zdać się na upływ czasu i oczekiwać na usunięcie negatywnego wpisu przez KRD BIG, gdyż zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – informacje o dłużnikach powinny być usuwane z bazy po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji, jednak nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela. Jednakże należy pamiętać, że brak negatywnego wpisu w KRD BIG podnosi wiarygodność kredytową, a także zwiększa szansę na współpracę gospodarczą z kontrahentami. Przed podjęciem samodzielnych działań warto skonsultować się z radcą prawnym, który może pomóc w skonstruowaniu sprzeciwu czy wniosku o usunięcie kwestionowanych informacji gospodarczych, a nawet wniosek ten złożyć. Zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Toruń!