Wartość firmy jest to różnica między kwotą aktywów wykazaną w bilansie przedsiębiorstwa a wartością rynkową jej kapitału materialnego i niematerialnego. Wyróżnia się dwa rodzaje wartości firmy: dodatnią oraz ujemną. Dodatnia wartość firmy (goodwill) powstaje, gdy wystąpi nadwyżka ceny nabycia nad aktywami netto. Ujemna wartość firmy (badwill) powstaje w sytuacji odwrotnej. Niniejszy artykuł zostanie poświęcony zagadnieniu goodwill, a w szczególności problematyce amortyzacji.

Goodwill

Termin goodwill określa tę część wartości przedsiębiorstwa, która nie wynika bezpośrednio z wyceny jego aktywów netto – są to takie cechy przedsiębiorstwa, które poza jego majątkiem decydują o jego wartości – reputacja firmy, renoma, procesy biznesowe itp. 

Amortyzacja wartości firmy

Wartość firmy podlega amortyzacji, tylko i wyłącznie, w razie gdy jest ona dodatnia oraz powstała ona w wyniku określonych zdarzeń. Zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, wartość firmy podlega amortyzacji, niezależnie od przewidywanego okresu używania, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:

  • kupna;
  • przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;
  • wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Wartość początkowa goodwill

Mając powyższe zagadnienia na uwadze, należy wskazać, iż wartość początkową firmy, dla celów amortyzacji, wyliczymy na podstawie poniższego wzoru:

G = N – A

gdzie:

G – wartość firmy (goodwill)

N – cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

A – wartość aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Podsumowanie

Zatem, jeżeli cena nabycia przedsiębiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyższym niż wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w jego skład, to nabywca będzie uprawniony do amortyzacji powstałej nadwyżki. Odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej firmy będą dla podatnika kosztem uzyskania przychodu w okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Okres musi wynosić co najmniej 5 lat. W związku z powyższym maksymalna stawka amortyzacji goodwill wynosi 20%.