Sama wygrana sprawy rozwodowej w I instancji to nie wszystko… Należy zachować czujność na wypadek, gdyby strona przeciwna złożyła apelację od rozwodu. Apelacja złożona, sąd zobowiązał nas do przygotowania odpowiedzi na apelację i co dalej? Niniejszy wpis poświęcimy na omówienie zagadnienia apelacji od wyroku rozwodowego. Zapraszamy do dalszej lektury!

Jak wygląda apelacja od wyroku rozwodowego?

Po niekorzystnym dla jednej ze stron rozstrzygnięciu sądu okręgowego, strona niezgadzająca się z wyrokiem rozwodowym – może wnieść apelację do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Niemniej – zanim to nastąpi, należy złożyć do sądu I instancji (tj. sądu okręgowego) wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Wówczas sąd ma dwa tygodnie na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Niezłożenie takiego wniosku powoduje utratę możliwości wniesienia apelacji od wyroku apelacyjnego. Po doręczeniu przez sąd stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, strona, co do zasady ma 2 tygodnie na wniesienie apelacji. Termin ten może zostać wydłużony do 3 tygodni, jeżeli sąd skorzysta z przedłużonego terminu na sporządzenie uzasadnienia.

Jednocześnie należy podkreślić, że samo wniesienie apelacji z dochowaniem wyżej wskazanych terminów nie jest równoznaczne z tym że zostanie ona merytorycznie rozpoznana. W pierwszej kolejności przeprowadzane jest postępowanie wstępne, w którym to weryfikowane jest czy apelacja:

  • spełnia wymogi formalne i fiskalne, oraz
  • czy w konkretnej sytuacji jest ona dopuszczalna pod względem przedmiotowym, tzn. czy dany wyrok podlega zaskarżeniu apelacyjnemu.

Ile trwa rozpatrzenie apelacji rozwodowej?

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych postępowań sądowych, niestety nie możemy wskazać na maksymalny czy nawet na przybliżony czas rozpatrzenia apelacji rozwodowej. Praktycy wskazują na okres od kilku miesięcy do nawet półtora roku! Wszystko zależy od ilości wpływających spraw do danego sądu, ewentualnych braków kadrowych.

Jak przebiega apelacja od wyroku rozwodowego?

W przypadku poprawnie wniesionej apelacji od wyroku rozwodowego, po przekazaniu jej do sądu drugiej instancji, przewodniczący zarządza doręczenie odpisu apelacji stronie przeciwnej. Wówczas w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia odpisu apelacji, strona przeciwna może wnieść odpowiedź, w której to odniesie się do zarzutów strony przeciwnej sformułowanych w ramach apelacji. Zwykle odpowiedź na apelację zawiera podtrzymanie dotychczasowej argumentacji, która przyniosła sukces w I instancji. Jest to ważne pismo, z którego sąd jeszcze przed rozprawą będzie mógł zapoznać się z naszą argumentacją, co może zwiększyć szanse na powodzenie, dlatego zalecamy skontaktowanie się z radcą prawnym czy adwokatem, aby przygotował dla nas merytoryczną i zwięzłą odpowiedź. Po wniesieniu odpowiedzi – czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy przez sąd.

Sprawdź również, jak udowodnić znęcanie się psychiczne męża.

Apelacja od wyroku rozwodowego – pomoc prawna

Apelacja stanowi środek odwoławczy. W związku z tym przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulują szereg wymogów formalnych, jakie należy spełnić, aby sąd mógł ją merytorycznie rozpoznać. Pismo procesowe, jakim jest apelacja, powinno spełniać szczególne warunki i musi być odpowiednio przygotowane. Przykładowo, w apelacji należy oznaczyć, czy wyrok zaskarżamy w całości, czy w części. Jeżeli zaskarżamy w części, wówczas koniecznym jest wskazać zakres zaskarżenia. Ponadto istotna jest kwestia uzasadnienia zarzutów oraz powołania nowych dowodów.  Odnośnie do nowych dowodów, należy mieć na uwadze to, że możliwość ich powołania stanowi wyjątek, tj. strona może powołać nowe fakty czy dowody, jeżeli potrzeba powołania się na nie wynikła później. Zatem oznacza to, że jeżeli strona miała np. możliwość powołania danego dowodu na etapie I instancji – wówczas sąd będzie mógł je pominąć. Natomiast jeżeli potrzeba powołania nowego faktu lub dowodu powstała dopiero na etapie postępowania odwoławczego, to sąd II instancji powinien dopuścić zgłoszony dowód.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma przymusu radcowsko-adwokackiego w przypadku postępowania apelacyjnego. Niemniej zauważa się, że strona, która samodzielnie podejmuje się sporządzenia apelacji, może nie podołać obowiązkom nałożonym przez ustawodawcę w zakresie formułowania zarzutów, co może doprowadzić do oddalenia apelacji, mimo wadliwości zaskarżonego orzeczenia. A trzeba także pamiętać o tym, że skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego jest niedopuszczalna w sprawach o rozwód. Wobec tego, jeżeli w ramach postępowania apelacyjnego, dojdzie do niepomyślnego rozstrzygnięcia sprawy, wówczas to koniec i nic więcej zrobić nie można. W związku z tym zalecamy skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego bądź adwokata, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych, który zadba o wszelkie formalności.