Pod pojęciem obligacji należy rozumieć papier wartościowy emitowany w serii, nieposiadający formy dokumentu, w którym to emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela-obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, najczęściej mającego charakter pieniężny. Obligacje ze względu na rodzaj emitenta dzieli się na: skarbowe – emitowane przez Skarb Państwa, korporacyjne – emitowane przez przedsiębiorstwo lub komunalne – emitowane przez gminy, miasta. Wysokie oprocentowanie obligacji stwarza perspektywę szybkiego zarobku. Niemniej co w sytuacji, jeżeli emitent przestaje być wypłacalny? W niniejszym wpisie przybliżona zostanie procedura windykacji wierzytelności z obligacji korporacyjnych.

Na czym polega windykacja należności z obligacji?

W sytuacji, kiedy emitent zaprzestał obsługiwać obligacje, tj. nie wypłacił odsetek lub naruszył inny warunek emisji i np. nie wykupuje obligacji, wówczas obligatariusz traci pieniądze. W takich okolicznościach pojawia się konieczność rozpoczęcia prowadzenia windykacji przeciwko emitentom obligacji celem odzyskania należnych pieniędzy z papierów wartościowych, które nie są obsługiwane przez emitentów.

Co robić, gdy emitent nie wykupił obligacji?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować sytuację przedsiębiorcy. Jeżeli minął termin wypłacania odsetek, a emitent nie wywiązał się z umowy, wówczas należy skierować do niego pisemne żądanie wykupu obligacji i zapłaty ceny wykupu.

Etapy windykacji należności z obligacji

Oczywiście w pierwszej kolejności powinna nastąpić próba polubownego rozwiązania sprawy poprzez podjęcie rozmów z emitentem czy poprzez wspomniane wyżej żądanie wykupu obligacji. Już na tym etapie warto rozważyć profesjonalną pomoc radcy prawnego, który zaznajomiony jest z tematyką obligacji. Warto skierować do emitenta pisemne wezwanie do zapłaty, w którym to można zaoferować ugodowe rozwiązanie sporu poprzez chociażby rozłożenie należności na raty.

Co, jeżeli polubowne metody nie przyniosą efektów? Wówczas należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. W przypadku należności z obligacji można złożyć do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym celem dochodzenia od emitenta niewykupionych obligacji wraz z zaległymi odsetkami. Do pozwu należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające możliwość dochodzenia roszczenia. Jeżeli emitent nie wniesie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wówczas sąd rozpatruje sprawę.

Jeżeli w wyniku wydanego nakazu zapłaty emitent nie uiści należności w terminie wyznaczonym przez sąd, wówczas istnieje możliwość wstąpienia na drogę postępowania egzekucyjnego.

Jak radca prawny może pomóc w procesie windykacji należności z obligacji?

Przede wszystkim w sytuacji, kiedy to emitent nie wypłacił odsetek lub nie dokonał wykupu obligacji i zaprzestał obsługi obligacji – warto skontaktować się z radcą prawnym, który posiada doświadczenie w takich postępowaniach i skutecznie zabezpieczy należności z obligacji. Tak jak zostało wspomniane wyżej, najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie tej współpracy już na etapie próby polubownego rozwiązania sporu ze względu na zawiły charakter windykacji należności z obligacji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dana sprawa może nie znaleźć swojego zakończenia w drodze zastosowania polubownych metod, dlatego w dalszej perspektywie winno mieć się na uwadze ewentualne postępowanie sądowe, a następnie postępowanie egzekucyjne. Dzięki profesjonalnej pomocy ze strony radcy prawnego odzyskanie zainwestowanych pieniędzy będzie przebiegało sprawniej aniżeli w wyniku samodzielnej próby działania w tym zakresie.