Wpisem z dnia 27 lutego 2024 r. informowaliśmy Państwa o trudnościach w implementacji Dyrektywy Rady UE 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dyrektywa DAC-7). W niniejszym wpisie wracamy z bieżącymi, nowymi informacjami dotyczącymi wejścia w życie przepisów. Zapraszamy do lektury!

Implementacja Dyrektywy DAC7 – aktualizacja prac

Dnia 9 kwietnia 2024 r. pojawił się komunikat na stronie Ministerstwa Finansów o przyjęciu przez rząd projektu ustawy DAC7. Przypomnijmy, ustawa ta nałoży na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform takich jak naffy.io, Allegro, OLX, Booking czy Vinted. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że implementacja unijnych przepisów do polskiego porządku prawnego opóźnia się o ponad rok, dlatego operatorzy oczekują na finalny kształt przepisów wykonawczych celem przygotowania się do wdrożenia nowych obowiązków. Z kolei 17 kwietnia 2024 r. projekt ustawy został skierowany do Sejmu i jest na etapie opinii.

Procedury sprawozdawcze na gruncie polskich przepisów

W projekcie do Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 27 marca 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 241), z rozdziału 2, od art. 75b, pojawiają się konkretne procedury sprawozdawcze dla raportujących operatorów platformy. Operatorzy zobowiązani będą do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zestawu danych o sprzedawcach i czynnościach przez nich wykonywanych (sprzedaży towarów i świadczeniu usług). Informacja o sprzedawcach powinna być przekazana do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym na platformie zaczął funkcjonować co najmniej jeden sprzedawca podlegający raportowaniu. Co istotne, informacja ta będzie sporządzana elektronicznie, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej. Z kolei art. 75c omawianej ustawy reguluje, co powinna zawierać informacja o sprzedawcach, np. dane identyfikujące raportującego operatora platformy; dane identyfikujące sprzedawcę podlegającego raportowaniu będącego osobą fizyczną. Interesującym rozwiązaniem, które pojawia się w aktualnym projekcie omawianej ustawy, jest możliwość dokonania korekty informacji o sprzedawcach (art. 75h), w terminie 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin do przekazania informacji o sprzedawcach. Korekta polegać ma na skorygowaniu tylko tych informacji, których w pierwszej wersji brakowało, lub były niepoprawne.

Z innych, co ciekawych przepisów należy wskazać na chociażby art. 75i, który stanowi, że w przypadku operatora, który nie przekaże informacji o sprzedawcach albo przekaże informację niepełną lub zawierającą informacje błędne, zostanie wezwany przez Szefa KAS do jej złożenia albo skorygowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Niniejsze wezwanie doręczane będzie na adres do doręczeń elektronicznych.

Wejście w życie przepisów

Odnośnie daty wejścia w życie przepisów – nie ma większych zmian – ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Tych Państwa, którzy chcą zapoznać się z pełną treścią ustawy, jej uzasadnieniem czy też bieżącymi pracami – odsyłamy na stronę Rządowego Centrum Legislacji.