W ramach niniejszego wpisu szczególna uwaga zostanie poświęcona reklamacji do banku w sprawie kredytu frankowego. Reklamacja ta będzie dotyczyła wskazania bankowi na niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne). Słowem wstępu, reklamacja to nic innego jak wystąpienie klienta, w którym to składa on swoje zastrzeżenia do usług, które świadczy dany podmiot lub jego przedstawiciele/agent. Zapraszamy do dalszej lektury, jeżeli być może rozważasz wystąpienie z reklamacją w sprawie kredytu frankowego bądź znasz kogoś, komu potrzebna jest pomoc frankowiczom w tym zakresie.

Reklamacja do banku w sprawie kredytu frankowego – w jaki sposób należy ją złożyć?

Oczywiście każdorazowo przed złożeniem reklamacji w danym banku polecamy zapoznać się z przyjętym przez bank regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Niemniej pewne kwestie pozostaną tożsame, niezależnie od banku i przedmiotu reklamacji.

Mianowicie reklamację w sprawie kredytu frankowego na pewno będzie można składać:

  • w postaci elektronicznej, np. za pośrednictwem maila, serwisu transakcyjnego;
  • ustnie, np. w placówce banku, podczas rozmowy telefonicznej z infolinią;
  • na piśmie, np. listownie bądź złożenie pisma w placówce.

Do elementów, które powinna zawierać reklamacja, należą:

  • imię, nazwisko składającego reklamację;
  • adres do korespondencji;
  • opis zdarzenia, które budzi zastrzeżenia – w tym wypadku będą to klauzule abuzywne w umowie dotyczącej zaciągniętego kredytu frankowego;
  • oczekiwania podmiotu składającego reklamację dotyczące rozstrzygnięcia reklamacji, np. unieważnienie bądź odfrankowienie umowy kredytu frankowego.

Po złożeniu reklamacji – co do zasady bank ma 30 dni od dnia otrzymania reklamacji na odpowiedź. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. szczególnie skomplikowany charakter sprawy, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. W sprawach dotyczących kredytu frankowego można spodziewać się, że termin ten zapewne zostanie przez bank wydłużony. W przypadku braku odpowiedzi ze strony banku należy uznać, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść składającego reklamację. W kontekście wyżej przywołanych elementów reklamacji – już na wstępie możemy dostrzec, że pismo to nie ma zwartego, sztywnego charakteru. Istotnym jest podkreślić, że w przypadku reklamacji dotyczącej kredytu frankowego, najbezpieczniejszym sposobem będzie dokonać zgłoszenia w formie pisemnej bądź elektronicznej, aby mieć dowód złożenia reklamacji w razie ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Oczywiście reklamację w sprawie kredytu frankowego można złożyć samodzielnie, niemniej w przypadku tych spraw zalecamy skorzystanie z pomocy doświadczonego radcy prawnego Toruń czy adwokata, gdyż to złożenie reklamacji stanowi pierwszy krok i tym samym szansę na dochodzenie swych roszczeń.

Kredyt frankowy ugoda z bankiem

Cały czas pojawiają się doniesienia o kolejnych wygranych sprawach w sądach dotyczących kredytów frankowych. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 15 czerwca 2023 r., sygn.: C-287/22, w który to TSUE stwierdził, że Frankowicze mogą żądać zawieszenia spłat rat w trakcie trwania sporu o unieważnienie kredytu w przypadku braku wpłaty rat w wysokości odpowiadającej wypłaconemu kapitałowi – banki zaczęły coraz to chętniej oferować ugody kredytobiorcom – frankowiczom w obawie o swoje dotkliwe finansowe straty w toku wieloletniej batalii sądowej. Zatem jest to dobry moment do zastanowienia się dla wszystkich Frankowiczów, którzy chcą podjąć batalię z bankiem czy zaakceptować ugodę, czy może zdecydować się na wniesienie pozwu? Nadmienić należy, że coraz częściej banki zaczęły także oferować ugody nawet osobom, które jeszcze nie zdążyły zwrócić się z pomocą o zbadanie umowy kredytu i w ogóle nie wystąpiły z reklamacją w tej sprawie do banku.

Co do zasady, ugody w sprawie kredytu frankowego opierają się przede wszystkim na możliwości przewalutowania kredytu w taki sposób, jakby od początku był kredytem spłacanym w złotówkach. Wskazuje się, że propozycja ugody zawiera obniżenie salda kredytu i kontynuację spłaty w polskich złotych.

Większość praktyków – pełnomocników „frankowiczów” jest zgodna co do tego, że po czerwcowym wyroku TSUE ugody oferowane przez banki są mniej korzystne finansowo aniżeli podjęcie batalii sądowej o ustalenie nieważności umowy kredytu. Wskazują, że większość wyroków w sprawach frankowych kończy się rozstrzygnięciem w postaci stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Tym samym oznacza to dla kredytobiorcy definitywny koniec umowy, czyli zadłużenie przestaje istnieć.

Podsumowując, każdorazowo należy pamiętać, że przed podpisaniem jakiejkolwiek ugody w sprawie kredytu frankowego na pewno warto skonsultować sprawę z doświadczonym prawnikiem, aby skorzystać z najlepszego rozwiązania i nie obciążać swojego budżetu na kolejne lata.