Decyzja o rozwodzie należy do jednej z tych najtrudniejszych w życiu. Podyktowane jest to ogromnym stresem i silnymi emocjami związanymi z utratą partnera życiowego, a co za tym idzie zmianą naszego życia o 180 stopni. Z tego też względu nie powinniśmy podejmować jej pochopnie czy spontanicznie. Wymaga ona głębokiego rozważenia i przede wszystkim zastanowienia się nad prawdziwymi powodami ewentualnego rozstania. Niejednokrotnie zdarza się, że nie są one tak jednoznaczne, abyśmy mogli obarczać wyłączną winą za rozpad małżeństwa tylko jedną stronę. Wówczas najlepszym rozwiązaniem na jego zakończenie może okazać się właśnie rozwód bez orzekania o winie. Jak to wygląda w praktyce? Co powinieneś wiedzieć zanim podejmiesz taką decyzję?

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Najprościej mówiąc, jest najszybszym, najtańszym i najbardziej komfortowym dla obydwu stron zakończeniem związku małżeńskiego. Nazywany też rozwodem za porozumieniem stron, w którym sąd nie stwierdza winy żadnego z małżonków.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jest porozumienie pomiędzy małżonkami i zgodny wniosek stron w tym przedmiocie. W sytuacji, jeśli go nie będzie, to sąd nie orzeknie rozwodu w tej postaci, a co najmniej jedna ze stron zostanie wówczas uznana za winną rozwiązania małżeństwa. Co więcej, orzeczenie rozwodu może nastąpić jedynie po ustaleniu, iż ma miejsce zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, co oznacza iż ustały wszelkie więzi fizyczne, emocjonalne i gospodarcze pomiędzy małżonkami i brak jest szans na ich przywrócenie.

Jak wygląda postępowanie przed sądem?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż przesłanki rozwodu z orzekania o winie czy bez są takie same, z tym zastrzeżeniem, że przy rozwodzie za porozumieniem stron nie trzeba tych kwestii roztrząsać i udowadniać przed sądem. Co istotne uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie trwa nieporównywalnie krócej niż z orzekaniem o winie. W sprawie o rozwód bez orzekania o winie postępowanie najczęściej kończy się już na pierwszej rozprawie, maksymalnie sąd wyznacza dwie. Niniejsze oznacza, iż biorąc pod uwagę, że sąd wyznacza rozprawy średnio co 2/3 miesiące, sprawa o rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się w bardzo krótkim czasie, tj. nawet przed upływem pół roku od chwili złożenia pozwu, podczas gdy sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie, może trwać nawet kilka lat.

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie musi zawierać podstawowe elementy takie jak:

  • określenie stron postępowania, tj. wskazanie imion i nazwisk powoda oraz pozwanego wraz z ich adresami i numerami pesel;
  • określenie sądu, do którego pozew jest kierowany;
  • wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron.

Jeśli zaś chodzi o kwestię uzasadnienia pozwu, to wymagane jest uzasadnienie jedynie przesłanek rozwodu, tj. wspomnianego wyżej trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Najczęściej wygląda to w ten sposób, iż jako przyczynę rozpadu małżeństwa podaje się niezgodność charakterów i wygaśnięcie więzi, bez określania szczegółów. Na końcu zaś wskazuje się, że ewentualne dodatkowe okoliczności / fakty zostaną powołane, w sytuacji, gdy sprawa nie zakończy się rozwodem bez orzekania o winie. Takie sformułowanie pozwu, pozwoli uniknąć  zaogniania sytuacji, która w przypadku roztrząsania szczegółów rozpadu pożycia małżeńskiego mogłaby doprowadzić do zamiany rozwodu bez orzekania o winie w prawdziwą „wojnę” na sali sądowej.

Plusy rozwodu bez orzekania o winie

Pierwszą korzyścią, jaka płynie z rozwodu bez orzekania o winie jest przede wszystkim zaoszczędzenie sobie stresu, czasu oraz pieniędzy. Przeprowadzenie rozwodu z orzekaniem o winie wymaga przesłuchania świadków, czyli członków rodziny oraz przyjaciół i znajomych stron postępowania, co stawia te osoby w bardzo niekomfortowej sytuacji, a nam dostarcza stresu. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie element przesłuchiwania świadków i roztrząsania intymnych szczegółach życia małżeńskiego, po prostu nie występuje. Co więcej, w sytuacji, gdy chcesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie poniesiesz zdecydowanie większe koszty, gdyż całe postępowanie w zależności od jego złożoności może toczyć się nawet kilka lat, a co za tym idzie, konieczny będzie udział w rozprawach pełnomocnika oraz przygotowywanie przez niego pism procesowych, co w sposób oczywisty przekłada się na wysokość wynagrodzenia. Co więcej, rozwód bez orzekania o winie, wiąże się także z niższą opłatą od pozwu, która w tym wypadku wynosi połowę opłaty od pozwu z orzekaniem o winie, czyli 300 zł, które dzielone jest jeszcze na obie strony. Zatem ostatecznie poniesiesz koszt jedynie 150 zł. Należy też mieć na względzie, iż rozwód bez orzekania o winie zwiększa szansę na utrzymanie dobrych relacji między byłymi małżonkami, co z kolei przekłada się na późniejszą współpracę przy ustalaniu kontaktów z małoletni oraz sprawowaniem nad nimi opieki.

Podsumowując, rozwód bez orzekania o winie stanowi najprostszą i najbardziej kulturalną formę rozstania pomiędzy małżonkami, niosącą za sobą same korzyści względem drugiej, możliwości, tj. rozwodu z orzekaniem o winie za rozpad małżeństwa. Oczywiście należy mieć na względzie, iż każdy przypadek rozkładu pożycia powinien być rozpatrywany indywidualnie i w zależności od oceny faktycznych przyczyn rozpadu małżeństwa, powinna zostać podjęta przemyślana decyzja co do wnioskowania o rozwiązanie małżeństwa z orzekaniem o winie bądź bez.