Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, który wskazany jest w art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego, służyć ma przede wszystkim zagwarantowaniu bezpieczeństwa w ruchu i może zostać orzeczony przez sąd względem osoby uczestniczącej w ruchu. Jednocześnie co ważne, sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju. W tym punkcie powstaje zapytanie, czy istnieje możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów? W niniejszym wpisie spróbujemy znaleźć na to zapytanie odpowiedź! Zapraszamy do dalszej lektury!

Czy można zmniejszyć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest odpowiedzenie na pytanie, czy w ogóle można zmniejszyć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co do zasady – tak, można zmniejszyć zakaz prowadzenia pojazdów. Pozostaje tylko kwestia warunków, przesłanek, które wymagane są na gruncie obowiązujących przepisów, aby móc zmniejszyć zakaz prowadzenia pojazdów.

Mianowicie stosownie do treści art. 84 § 1 Kodeksu karnego, sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Z przywołanego przepisu kształtują się trzy warunki:

  • upływ połowy okresu, na jaki orzeczono środek karny,
  • środek karny (tj. zakaz prowadzenia pojazdów) – wykonywany był przynajmniej przez rok,
  • przestrzeganie porządku prawnego.

W kontekście wykonywania środka karnego warto pamiętać o tym, że w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż rok – wówczas nie będzie możliwości wcześniejszego uznania środka za wykonanego. Zatem zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony na okres np. 10 miesięcy będzie musiał zostać wykonany w całości.

Jednocześnie należy mieć na uwadze § 2, który stanowi, że nie będzie możliwości skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu, jeżeli środek karny orzeczono m.in. wobec sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub w związku ze zbiegnięciem z miejsca zdarzenia lub gdy sprawca spożył alkohol lub zażył środka odurzającego po takim zdarzeniu, jak np. spowodowanie katastrofy w komunikacji.

W kontekście omawianego środka warto także zadać pytanie – co, jeśli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio? Czy jest możliwość skrócenia wykonywania środka karnego, który został orzeczony dożywotnio? Tak, jest to możliwe. Dodany do art. 84 § 2a Kodeksu karnego stanowi, że jeżeli środek karny orzeczony został dożywotnio, sąd może uznać go za wykonany, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

  • skazany przestrzegał porządku prawnego,
  • nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny,
  • środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat.

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Celem skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem do sądu o uznanie środka karnego za wykonany, oczywiście przy założeniu, że spełniliśmy wyżej wskazane przesłanki.

Przeczytaj także, jak ominąć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Gdzie złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów składamy do właściwego sądu rejonowego. Należy pamiętać, że wniosek powinien spełniać wszystkie wymogi formalne oraz winien zostać odpowiednio uzasadniony, dlatego warto skonsultować tę kwestię z radcą prawnym, który pomoże w napisaniu takiego wniosku.