Ustawodawca, obok katalogu kar, przewiduje w Kodeksie karnym także środki karne, które mogą być stosowane łącznie z karą, ale przepisy prawa pozwalają także na orzeczenie środka karnego samoistnie. Jednym ze środków karnych, jaki przewidziany został w Kodeksie karnym, jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W niniejszym wpisie omówimy nieco szerzej zagadnienia związane z zakazem prowadzenia pojazdów oraz kwestię jego „ominięcia”. Zapraszamy do dalszej lektury.

Co grozi za jazdę na zakazie prowadzenia pojazdów?

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu karnego, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Treść przywołanego przepisu dotyczy także zakazu prowadzenia pojazdów, które to jest przestępstwem formalnym, wynikającym z działania. Wystarczy, aby tylko raz naruszyć sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Podstawą popełnienia przestępstwa z art. 244 Kodeksu karnego jest wcześniejsze, prawomocne orzeczenie sądu. Należy przypomnieć, że orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia.

Dowiedz się, jakie sankcje obowiązują za brak przeglądu technicznego samochodu.

Jak ominąć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

W przypadku, gdy orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie fakultatywnym środkiem karnym, należy wykazać przed sądem okoliczności łagodzące, które przemówią za brakiem zasadności orzeczenia tego środka karnego. Do takich okoliczności należą chociażby wcześniejsza niekaralność czy okoliczności danej sprawy, np. zachowanie pokrzywdzonego i jego stopień przyczynienia się do powstania wypadku.

Stosownie do art. 182a KKW, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Blokada alkoholowa jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Sprawdź, jak zmniejszyć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje za granicą?

W przypadku państw członkowskich UE zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje! Wynika to wprost z Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 wspomnianej Dyrektywy, państwa członkowskie wspierają się wzajemnie w wykonywaniu niniejszej dyrektywy oraz wymieniają informacje na temat praw jazdy przez siebie wydanych, wymienionych, zastąpionych, przedłużonych lub cofniętych. Korzystają z ustanowionej w tym celu Europejskiej Sieci Praw Jazdy, po jej uruchomieniu. Co więcej, stosownie do art. 11 ust. 4 Dyrektywy, państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim. Państwo członkowskie odmawia uznania ważności jakiegokolwiek prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu na terytorium wydającego państwa członkowskiego. Państwo członkowskie może także odmówić wydania prawa jazdy osobie ubiegającej się o prawo jazdy, której prawo jazdy zostało w innym państwie członkowskim unieważnione

W razie wątpliwości czy też dodatkowych zapytań w tym zakresie zachęcamy do skontaktowania się z radcą prawnym Toruń.