Skierowanie sprawy do komornika, czyli tzw. wszczęcie postępowania egzekucyjnego może nastąpić z urzędu, na żądanie uprawnionego organu bądź na wniosek wierzyciela. Gdy występujemy po stronie wierzyciela, może się zdarzyć sytuacja, że z różnych powodów będziemy chcieli wycofać nasz wniosek o wszczęcie egzekucji. Czy mamy taką możliwość? Co wówczas z kosztami jej prowadzenia? Kto je ponosi i w jakiej wysokości? Odpowiedzmy sobie na te pytania.

Czy można wycofać sprawę od komornika?

Odpowiadając na pierwsze podstawowe pytanie, należy wskazać, iż wycofanie sprawy od komornika jest możliwe. Co istotne wycofanie sprawy, oznacza tak naprawdę umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela. Najczęściej dzieje się to w sytuacji zawarcia ugody bądź spłaty części lub całego zadłużenia przez dłużnika do rąk wierzyciela. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w sytuacji wszczęcia egzekucji na wniosek sądu lub innego uprawnionego organu, umorzenie postępowania egzekucyjnego, czyli, innymi słowy wycofanie sprawy od komornika, wymaga uzyskania przez wierzyciela zgody określonego sądu lub organu.

Ile kosztuje wycofanie sprawy od komornika?

W pierwszej kolejności zacznijmy od wyjaśnienia, że komornik za swoje czynności ma prawo pobierać opłaty komornicze, stanowiące formę jego wynagrodzenia. Niezależnie od tego może domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem egzekucji. Obydwa obciążenia nazywane są łącznie kosztami postępowania egzekucyjnego. Ich dokładne wartości oraz sposób ich pobierania uregulowane zostały w ustawie o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 roku.

Przechodząc zaś do kwestii wycofania sprawy od komornika, czyli umorzenia  postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, to co do zasady, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Należy wskazać, iż  wierzyciel może uniknąć przedmiotowej opłaty, w sytuacji, gdy wykaże, że:

  • przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spłatą zadłużenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji;

albo

  • z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia.

Wówczas opłata ta obciąża dłużnika. W sytuacji zaś, gdy dwa powyższe przypadki nastąpią z przekroczeniem miesięcznego terminu, to dłużnik zostanie obciążony opłatą w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Co istotne, jeśli wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji został zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, to wierzyciel będzie musiał ponieść opłatę w wysokości 100 złotych. Podobnie wierzyciel poniesie opłatę w wysokości 150 zł, jeśli umorzenie egzekucji na jego wniosek nastąpi z innych przyczyn niż spełnienie świadczenia przez dłużnika, bądź zawarcie z nim porozumienia w tym zakresie.

Jak uniknąć kosztów komorniczych?

Jedynym sposobem na całkowite uniknięcie kosztów komorniczych jest wnioskowanie o ich umorzenie z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Czy komornik może obniżyć koszty egzekucyjne?

Komornik ma możliwość obniżenia opłaty egzekucyjnej, w sytuacji, gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do jego nakładu pracy lub sytuacji majątkowej wnioskującego oraz wysokości jego dochodów.

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie kosztów komorniczych?

Aby to zrobić, należy w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia o opłacie komorniczej, złożyć w kancelarii komornika wniosek do sądu o jej umorzenie, argumentując w jego treści swoją trudną sytuację materialną i brak możliwości poniesienia kosztów komorniczych.

Podsumowując, wycofanie przez wierzyciela sprawy od komornika jest dopuszczalne właściwie bez żadnych ograniczeń. Wierzyciel ma zwyczajnie prawo zrezygnować z przymusowego odzyskiwania swoich należności, poza przypadkiem, gdy egzekucję wszczęto na wniosek sądu lub innego uprawnionego organu. Wówczas jej umorzenie jest uzależnione od zgody określonego sądu czy organu. Opłatą od umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela obciążany jest wierzyciel, chyba że wykaże, że złożenie wniosku jest wynikiem zawarcia ugody lub spełnieniem świadczenia przez dłużnika.