Na tak postawione pytanie w tytule artykułu odpowiedź jest jedna – nie ma przeszkód, aby billingi z zestawieniem wszystkich połączeń stanowiły dowód w sprawie rozwodowej. Już na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania cywilnego, przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Jeżeli billingi mogą posłużyć ustaleniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia i mieć wpływ na wynik sprawy – jak najbardziej mogą stanowić one dowód w sprawie rozwodowej, w szczególności, gdy jeden z małżonków chce udowodnić, że to drugi małżonek dopuszczał się zdrady i tym samym ponosi winę za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Jak uzyskać billingi z telefonu małżonka?

W sytuacji, jeżeli numer telefonu, który użytkuje małżonek, zarejestrowany jest na osobę (tj. drugiego małżonka), który chce uzyskać wykaz billingów z telefonu małżonka – sytuacja zdaje się nie być skomplikowana. Wówczas wystarczy skontaktować się z operatorem, np. w danym stacjonarnym punkcie bądź za pomocą infolinii celem uzyskania billingów.

Natomiast co w przypadku, jeśli małżonek ma zarejestrowany numer na siebie? Wówczas można złożyć stosowny wniosek w sądzie o przeprowadzenie dowodów z billingów, a sąd, przed którym toczy się postępowanie rozwodowe, wezwie operatora telekomunikacyjnego, aby ten przesłał informacje i billingi rozmów wychodzących/przychodzących oraz SMS-ów za dany okres, z podaniem informacji kto jest abonentem numerów – stanowiących dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i niezawierających tajemnicy państwowej.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że operator telekomunikacyjny ma prawo odmówić udostępnienia billingów. Wówczas sąd nie ma żadnych dodatkowych możliwości, aby skutecznie wymagać od operatora telekomunikacyjnego przesłania billingów. Potwierdza to chociażby postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn.: I ACz 279/11:

“Ani prawo telekomunikacyjne, ani przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie stwarzają podstawy uzasadniającej wydanie przez sąd w sprawie cywilnej postanowienia dowodowego obligującego operatora do przetworzenia i przekazania temu sądowi danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną”.

Czy sąd może sprawdzić billingi?

Tak jak zostało to wskazane wyżej – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego, aby billingi z wykazem rozmów telefonicznych nie mogły stanowić dowodu w sprawie rozwodowej. Tym samym, jeżeli dana strona (tj. jeden z małżonków), wniesie o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z billingów – wówczas sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z billingów.