Na gruncie polskich uregulowań darowizna po ślubie może być przedmiotem sporów i niejasności, zwłaszcza jeżeli mówimy o jej statusie w kontekście majątku wspólnego małżonków. W ramach niniejszego artykułu przyjrzyjmy się bliżej polskim uregulowaniom dotyczącym darowizn po ślubie oraz ich wpływowi na status majątku wspólnego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Poznaj odpowiedź na pytanie, czy darowizna po ślubie wchodzi do majątku współnego.

Kiedy majątek osobisty staje się wspólnym?

Stosownie do art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Tym samym istotnym pozostaje ustalić jakie składniki majątku wchodzą w skład majątku wspólnego po powstaniu wspólności majątkowej. Należą do nich:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • środki zgromadzone na koncie OIPE.

Zatem w ustroju wspólności ustawowej powstają trzy masy majątkowe:

  • majątek wspólny małżonków, oraz
  • majątki osobiste każdego z małżonków.

Darowizna po ślubie a majątek wspólny

Mając na uwadze powyższe ustalenia dotyczące powstania majątku wspólnego, możemy przejść do analizy zagadnienia darowizny po ślubie w kontekście majątku wspólnego. Mianowicie przepis art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje na zamknięty katalog składników majątku osobistego. W pkt 2 wspomnianego przepisu ustawodawca wskazał, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Tym samym ustanowiona została zasada, że to wola darczyńcy ma decydujące znaczenie o przynależności danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego. Jednocześnie wskazuje się w literaturze, że również do darowizny obciążonej poleceniem tzw. darowizny obciążliwej (gdy darczyńca nałożył na obdarowanego obowiązek spełnienia określonego świadczenia na rzecz osoby trzeciej) i tzw. darowizny mieszanej, również stosuje się wyżej omówioną regułę.

Dowiedz się, czy darowizna jest opodatkowana.

Czy darowizna jest dzielona przy rozwodzie?

To, czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie jest zależne od tego, czy darowizna stała się częścią majątku osobistego czy wspólnego. Jeżeli wolą darczyńcy było to, aby dany składnik majątku należał do ówczesnych współmałżonkówwówczas darowizna podlega podziałowi w przypadku rozwodu.