Możliwość skorzystania z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach kolejnego wpisu dotyczącego upadłości konsumenckiej omówione zostanie zagadnienie alimentów – czy dla dłużnika alimentacyjnego ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stanowić ucieczkę przed zaległościami alimentacyjnymi? Zapraszamy do dalszej lektury!

Co daje upadłość konsumencka?

W pierwszej kolejności przypomnijmy, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd daje szansę dłużnikowi na uwolnienie się od spirali zadłużenia i możliwość skorzystania z tzw. nowego startu. Upadłość konsumencka ma umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawieszone zostają postępowania egzekucyjne. Co istotne, sąd przy uwzględnianiu możliwości zarobkowych zadłużonego oraz przy sprawdzaniu konieczności utrzymania jego innych członków rodziny, umorzy zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Co istotne, z chwilą ogłoszenia upadłości,  upadły pozbawiony jest możliwości swobodnego zarządzania swoim majątkiem – to syndyk sprawuje zarząd masą upadłości. Wprawdzie upadły nadal pozostaje właścicielem majątku, tj. nieruchomości, przedsiębiorstwo, niemniej należy mieć na uwadze, że syndyk upadłości zarządza mieniem upadłego i reprezentuje go.

Co obejmuje upadłość konsumencka?

Sąd obowiązany jest uwzględniać w treści planu podziału reguły określające pierwszeństwo zaspokajania wierzycieli przewidziane w postępowaniu upadłościowym. Przede wszystkim ma to umożliwić ochronę interesów wierzycieli w relacji do wierzycieli alimentacyjnych, wobec których ustawodawca wprowadził górny limit świadczeń na poziomie nie wyższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W konsekwencji zaspokojeniu w pierwszej kolejności ulegają koszty postępowania i inne zobowiązania masy upadłości i dopiero po ich zaspokojeniu można przewidzieć zaspokojenie niezaspokojonej części wierzytelności kategorii pierwszej.

Czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne?

Nie, w ramach upadłości konsumenckiej nie ma możliwości umorzenia długów alimentacyjnych. Wynika to wprost z art. 49121 ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe, które stanowi, że nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym. Uprawniony do otrzymywania alimentów winien dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności syndykowi. Do zgłoszenia winien zostać dołączony dokument, który potwierdzi obowiązek oraz termin płatności alimentów.

Zaległe alimenty

Wymaga podkreślenia, że wierzytelności z tytułu zaległości alimentacyjnych znajdują się w pierwszej kategorii zaspokojenia należności. Niemniej mimo to nie ma gwarancji, że osoba uprawniona do alimentów zostanie zaspokojona w ramach planu spłaty. Wynika to z tego, że w pierwszej kolejności z masy upadłości zaspokaja się koszty postępowania, a zatem może okazać się, że w masie upadłości nie będzie wystarczających środków na pokrycie wszystkich zobowiązań.

Bieżące alimenty

W kontekście bieżących alimentów – kwoty przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości – syndyk zaspokaja alimenty w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Warto podkreślić, że oprócz długów alimentacyjnych, nie podlegają umorzeniu zobowiązania m.in. wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny, lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie.

Zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z radcą prawnym Toruń, rozpatrzymy indywidualnie Twoją sprawę.