Bez wątpienia jednym z najpoważniejszych oskarżeń na gruncie polskich przepisów jest oskarżenie o molestowanie małoletniego dziecka. Dlatego w przypadku, gdy oskarżenie to jest bezpodstawne i w rzeczywistości nie doszło do spełnienia zarzucanego czynu – trzeba działać i podejmować obronę. W niniejszym wpisie odpowiemy na to, jakie działania należy podjąć celem obrony w przypadku fałszywego oskarżenia o molestowanie dziecka.

Czy można kogoś oskarżyć bezpodstawnie?

Przestępstwa dotyczące seksualnego wykorzystania małoletniego są przestępstwami publicznoskargowymi, ściganymi z urzędu. Oznacza to, że w przypadku, gdy Policja otrzyma jakiekolwiek zawiadomienie – musi działać. Postępowanie jest niezależne od inicjatywy / woli osób, których dobra uległy naruszeniu w wyniku danego czynu.

Jak reagować na niesłuszne oskarżenia?

Jak bronić się przed fałszywymi zeznaniami? Przede wszystkim należy zachować spokój oraz zweryfikować podstawy oskarżenia. Po weryfikacji należy podnieść okoliczności, przedstawić dowody, które będą stanowić o bezzasadności oskarżenia i potwierdzą stanowisko o niesłusznym oskarżeniu. Jednocześnie zalecamy w przypadku tak poważnego oskarżenia, skorzystać z pomocy obrońcy, tj. radcy prawnego, który winien działać już na etapie postępowania przygotowawczego, od momentu zatrzymania.

Jak obronić się przed oskarżeniem o molestowanie dziecka?

W przypadku niesłusznego oskarżenia o molestowanie dziecka, przede wszystkim warto podjąć kontakt z adwokatem lub radcą prawnym, którzy pomoże w podjęciu odpowiednich kroków prawnych celem skutecznej obrony. Radca prawny Toruń również specjalizuje się w postępowaniach karnych i oferuje swoje wsparcie już od pierwszych czynności przed organami ścigania.

Honor, nieposzlakowana opinia składają się na nasze dobre imię. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż jednym z podstawowych celów postępowania karnego jest to, by sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności. Dlatego w przypadku fałszywego oskarżenia warto złożyć zawiadomienie do właściwych organów o przestępstwie fałszywego oskarżenia z art. 234 Kodeksu karnego. Stosownie do przywołanego przepisu art. 234 Kodeksu karnego, kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sprawdź również, jak przygotować się do przesłuchania.

Czym grozi oskarżenie o molestowanie dziecka?

Zgodnie z art. 200 § 1 Kodeksu karnego, kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Jak udowodnić molestowanie dziecka?