Ustawy o podatkach dochodowych oraz o podatku od towarów i usług, wskazują definicję samochodu osobowego. Na podstawie wskazanych definicji, można wywnioskować, jaki rodzaj pojazdu stanowi samochód ciężarowy. W niniejszym artykule postaramy się wyprowadzić ustawową definicję samochodu ciężarowego. Zagadnienie to jest bardzo istotne, gdyż odpowiednia kwalifikacja pojazdu ma wpływ na prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji, rozliczenia kosztów związanych z eksploatacją pojazdu oraz dokonania poprawnego odliczenia VAT.

Samochód ciężarowy w ustawie PIT oraz CIT

Na podstawie definicji samochodu osobowego, znajdującej się w ustawach o PIT oraz CIT, należy stwierdzić, że samochodem ciężarowym będzie zawsze pojazd o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Jednakże są również przypadki, w których pojazdy o mniejszej masie, będą również klasyfikowane jako samochody ciężarowe. Będzie to miało miejsce, gdy:

  1. pojazd samochodowy ma jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.

  • pojazd samochodowy, posiadający kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie powyższych wymagań stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jakie są korzyści w podatku dochodowym?

Mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą mają prawo do zamortyzowania samochodu ciężarowego jednorazowo w ramach pomocy de minimis.

Jeśli pojazd spełnia warunki pojazdu ciężarowego możliwe będzie uwzględnienie amortyzacji pojazdu bez limitowania jej do 150 tys. złotych (jak w przypadku pojazdu osobowego) oraz ujęcie w kosztach 100%.

Samochód ciężarowy w ustawie VAT

Na gruncie ustawy VAT, analogicznie jak w przypadku ustaw o podatku dochodowym, samochodem ciężarowym zawsze będzie samochód o masie przekraczającej 3,5 tony. Katalog ten również jest w pewnym zakresie rozszerzony, gdyż ponadto samochodem ciężarowym będzie:

  1. pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,
  2. pojazd, którego konstrukcja wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że użycie go do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W tym drugim przypadku, potwierdzenie użytkowania pojazdu w celach działalności następuje poprzez zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego oraz odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym informującą o spełnieniu tych wymagań.

Jakie są korzyści w podatku od towarów i usług?

Jeśli pojazd spełnia warunki pojazdu ciężarowego możliwe będzie pełne odliczenie VAT.  W przypadku pojazdu, który nie stanowi pojazdu ciężarowego w rozumieniu ustawy, to podatnikowi przysługuje jedynie prawo do odliczania 50% VAT.