W jednym z poprzednich naszych wpisów została już omówiona instytucja przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jej rodzaje, przesłanki umożliwiające jej zastosowanie oraz jej cel. Teraz skupimy się na samym posiedzeniu sądu, odbywającym się w przedmiocie jej orzeczenia, aby wiedzieć jak ono wygląda i jak się do niego przygotować. Tytułem wstępu, zwróćmy uwagę na kilka kwestii formalnych, poprzedzających przedmiotowe posiedzenie, a mianowicie zacznijmy od właściwości takowego sądu. A więc wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności należy złożyć do sądu penitencjarnego, w którego okręgu przebywa skazany. Innymi słowy, jest to sąd okręgowy (wydział penitencjarny), w którego okręgu znajduje się zakład karny, w którym skazany przebywa. Składając przedmiotowy wniosek nie można także zapominać o wniesieniu opłaty sądowej, która wynosi 60 zł, i którą można uiścić przelewem na numer rachunku bankowego właściwego sądu bądź w kasie, w budynku tego sądu.

Przechodząc jednak do meritum naszego artykułu, opiszę po krótce jak wygląda posiedzenie, na którym sąd rozpoznaje wniosek skazanego o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Odbywa się ono w zakładzie karnym, w wydzielonej do tego części, a konkretnie w przygotowanej do tego sali, do której doprowadzany jest skazany. Na miejscu czeka służba więzienna. W posiedzeniu mają prawo brać udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia. Sędzia oraz prokurator uczestniczą w posiedzeniu w trybie online. Posiedzenie rozpoczyna się od zreferowania sprawy przez sędziego, który ją prowadzi. Następnie głos mogą zabrać prokurator oraz obrońca skazanego, a także sam skazany, który ma możliwość osobiście postarać się przekonać sąd do swojej argumentacji i zasadności udzielenia mu przerwy w karze. Po wysłuchaniu wszystkich uprawnionych do głosu, sąd wydaje postanowienie o udzieleniu lub nieudzieleniu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, które może poprzedzić krótką naradą. W sytuacji jeśli sąd przychyli się do wniosku skazanego i zostanie on także poparty przez prokuratora, to wówczas postanowienie o udzieleniu przerwy w wykonaniu kary stanie się natychmiast wykonalne. Jeśli jednak sąd udzieli przerwy, ale sprzeciwi się temu orzeczeniu prokurator, to będzie odnosić to skutek w zakresie jego wykonalności, gdyż skazany będzie mógł rozpocząć odbywanie przerwy dopiero, gdy postanowienie sądu stanie się prawomocne, co nastąpi, jeżeli w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia o udzieleniu przerwy nie zostanie wniesione zażalenie. Co istotne zażalenie wniesione przez prokuratora podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni.

Warto też w tym miejscu wskazać, iż przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności z ważnych względów rodzinnych lub osobistych może być udzielona na okres do roku. Co wymaga podkreślenia sąd penitencjarny może udzielić jednej przerwy na okres do roku, lub kilku przerw, których łączny okres nie przekroczy jednego roku. Istotne jest jednak, iż nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Na koniec trzeba też pamiętać, iż w trakcie przerwy w odbywaniu kary, skazany może zostać zobowiązany przez sąd do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.