Podjęcie decyzji o rozwodzie to każdorazowo jest trudny temat dla rodzin, a gdy jedna ze stron boryka się z chorobą alkoholową, sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. W niniejszym wpisie zastanowimy się nad tym, czy alkoholizm jednego z małżonków może stanowić podstawę do rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód z alkoholikiem.

Jak się rozwieść ze współmałżonkiem/małżonką alkoholikiem?

Współmałżonek, który chce rozwieść się z powodu alkoholizmu drugiego współmałżonka, winien sporządzić pozew o rozwód do właściwego Sądu Okręgowego. Oczywiście, można złożyć pozew wraz z załącznikami samodzielnie, niemniej można to także uczynić poprzez skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Również radca prawny Toruń świadczy pomoc z zakresu prawa rodzinnego, w tym postępowania rozwodowego czy podziału majątku.

Wracając do meritum, przypomnijmy, że sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Przykładowo, jeżeli jeden współmałżonek powołujący się na alkoholizm współmałżonka udowodni, iż nadużywanie alkoholu doprowadziło do m.in. zaniedbania obowiązków rodzinnych, awantur, przemocy, ustania więzi duchowej, fizycznej lub gospodarczej, bądź trwonienia majątku wspólnego – a suma tych zachowań czy wybrane zachowania doprowadziły do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego – wówczas sąd orzeknie o rozwodzie stron.

Rozwód z alkoholikiem a podział majątku

Z treści przepisu art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z kolei § 2 stanowi, że jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Po rozwiązaniu małżeństwa, w toku podziału majątku, każdy z małżonków ma prawo domagać się ustalenia przez sąd nierównych udziałów. Zgodnie z art. 567 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Z niniejszym żądaniem może wystąpić każdy z byłych małżonków. W sytuacji, gdy alkoholizm jednej ze stron doprowadził do trwonienia majątku wspólnego – wówczas może to stanowić istotną okoliczność w toku postępowania o podział majątku i będzie miało to wpływ na rozliczenia między byłymi małżonkami.

Czy alkoholizm jest powodem do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Niewątpliwie, nadużywanie alkoholu może stanowić podstawę do rozwodu z orzeczeniem o winie. Wszystko będzie zależne od tego, czy strona, która będzie domagać się orzeczenia o winie w wyroku rozwodowym, udowodni, iż alkoholizm jednej ze stron doprowadził do trwałego i zupełnego rozpadu związku małżeńskiego, w tym wszystkich trzech więzi małżeńskich, tj. fizycznej, duchowej i gospodarczej, wyłącznie na skutek zachowań spowodowanych alkoholizmem. Przykładowo, współmałżonek składający pozew o rozwód wskaże na fakt, iż małżeństwo funkcjonowało prawidłowo, niemniej dopiero w wyniku popadnięcia w alkoholizm współmałżonka zaczęło dochodzić do przemocy, awantur czy naruszenia nietykalności cielesnej, a to z kolei legło u podstaw złożenia pozwu o rozwód. Wówczas takie okoliczności będą mogły być przyczyną do orzeczenia przez sąd rozwiązania małżeństwa przez rozwód z orzeknięciem o winie jednego z małżonków, który pozostawał alkoholikiem.

Sprawdź nasz porady prawne od czego zacząć rozwód.