Obowiązek równego traktowania pracowników, którzy jednakowo wypełniają takie same obowiązki i ponoszą z tego tytułu jednakową odpowiedzialność, jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym ze stosunku pracy, a konsekwencją jego naruszenia jest odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Powyższe dotyczyć może także sytuacji pielęgniarek pracujących w szpitalach. W niniejszym wpisie omówimy konsekwencje nieuzasadnionego różnicowania w wynagradzaniu z uwagi na poziom wykształcenia pielęgniarek oraz możliwości prawne, jakie pozostają do ich dyspozycji.

Nieuzasadnione różnicowanie w wynagradzaniu

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Załącznik do wspomnianej ustawy ustala współczynnik pracy na poziomie 1,29 dla m.in. farmaceuty, fizjoterapeuty oraz pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa. Jednak co w sytuacji, gdy zakres odpowiedzialności, uprawnień, obowiązków jest tożsamy dla pielęgniarki z tytułem magistra, jak i dla pielęgniarki z wykształceniem wyższym, ale studiami I stopnia?

Tożsamy zakres obowiązków a wynagrodzenie

W przypadku, gdy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności będzie jednakowy dla specjalisty pielęgniarki z wyższym wykształceniem I stopnia (licencjat), jak i dla specjalisty pielęgniarki z wyższym wykształceniem II stopnia (magister), a oba zakresy będą pokrywać się nie tylko treścią obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, wynikającą z dokumentów, lecz także i przede wszystkim znajdowały tożsame odzwierciedlenie w codziennej praktyce i wykonywanych czynnościach – wówczas zasadnym będzie podjąć działania celem wyegzekwowania należnego odszkodowania od pracodawcy, tj. szpitala.

Prawa pracownika – dyskryminacja płacowa

W sytuacji, gdy pracodawca, tj. szpital, w sposób nieuzasadniony dokonuje różnicowania w wynagradzaniu pielęgniarek z uwagi na poziom wykształcenia, a nie różnic co do ilości i jakości wykonywanej pracy i jednocześnie w toku polubownych rozmów pojawia się jednoznaczna odmowa co do zmiany wysokości wynagrodzenia – wówczas w pierwszej kolejności można wystąpić do pracodawcy z oficjalnym wezwaniem do zapłaty odszkodowania oraz ustaleniem wynagrodzenia. W przypadku braku reakcji ze strony pracodawcy bądź odmowy zapłaty – wówczas warto wystąpić z powództwem o zapłatę do sądu.

Radca prawny Toruń również specjalizuje się w sprawach związanych z prawem pracy z zakresu dyskryminacji płacowej. W przypadku napotkania podobnych trudności ze swoim pracodawcą i brakiem wypłatą należnego wynagrodzenia – zachęcamy do podjęcia kontaktu celem umówienia się na spotkanie. Zapraszamy!