W środowisku zawodowym wszyscy zasługujemy na równą i sprawiedliwą koegzystencję. Niestety, nierówne traktowanie w miejscu pracy nadal stanowi realny problem, który może wpływać nie tylko na komfort pracy, ale także na zdrowie psychiczne i emocjonalne pracowników. Zatem jak można udowodnić nierówne traktowanie w pracy? Niniejszym wpisem spróbujemy wskazać na przejawy nierównego traktowania oraz możliwe sposób udowodnienia przed organami czy w toku postępowania przed sądem.

Kiedy mamy do czynienia z nierównym traktowaniem w stosunku pracy?

Istotnym jest podkreślić, iż katalog zakazanych kryteriów nierównego traktowania jest otwarty i możemy wskazać na m.in.:

  • płeć,
  • wiek,
  • niepełnosprawność,
  • religia,
  • rasa,
  • narodowość,
  • przekonania polityczne,
  • przynależność związkowa,
  • orientacja seksualna.

Pracownicy, jak i potencjalni kandydaci ubiegający się o pracę, powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania czy dostępu do szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Tym samym wyżej wymienione kryteria, jak i inne, nie wymienione wyżej, nie powinny prowadzić do żadnego różnicowania. Przeczytaj o nierównym traktowaniu w pracy pielęgniarek.

Co grozi pracodawcy za nierówne traktowanie pracowników?

Obowiązek równego traktowania pracowników, którzy jednakowo wypełniają takie same obowiązki i ponoszą z tego tytułu jednakową odpowiedzialność, jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym ze stosunku pracy, a konsekwencją jego naruszenia jest odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. 

Zgodnie z art. 183d Kodeksu pracy, osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Co istotne, ustawodawca posłużył się terminem „osoba”, a nie „pracownik”, gdyż naruszenie zasady równego traktowania może również dotyczyć byłego pracownika czy potencjalnego kandydata na pracownika. W orzecznictwie podnosi się, iż roszczeń z tytułu nierównego traktowania nie można się zrzec, mimo że nie są one elementem wynagrodzenia (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2012 r., sygn. akt I PK 48/12, Legalis).

Gdzie zgłosić nierówne traktowanie w pracy?

Podobnie jak w przypadku mobbingu, w pierwszej kolejności nierówne traktowanie w pracy należy zgłosić pracodawcy. Wówczas warto zażądać stosownej adnotacji (notatki) w aktach pracowniczych w tym przedmiocie. Oczywiście można rozważyć także skierowanie oficjalnego pisma do pracodawcy z wezwaniem do zaprzestania nierównego traktowania w zatrudnieniu. Ponadto możliwym jest zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub wnieść powództwo do właściwego sądu pracy. Stosowne zgłoszenie winno zostać poparte odpowiednim materiałem dowodowym w formie chociażby nagrań, zdjęć, korespondencji mailowej czy SMS-ów. Również i w tym przypadku zeznania świadków mogą stanowić dowód w sprawie.

Radca prawny Toruń również podejmuje działania w sprawach związanych z prawem pracy, w tym z zakresu nierównego traktowania w zatrudnieniu. Zapraszamy serdecznie do kontaktu celem umówienia się na konsultację.