Przeważająca część przedsiębiorców posiada w ramach swoich działalności gospodarczych co najmniej jeden samochód osobowy, który wykorzystywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ulega wątpliwości, że eksploatacja samochodów w ramach działalności spotyka się z wieloma ograniczeniami, często restrykcyjnymi, na gruncie ustaw podatkowych. Dlatego w niniejszym wpisie omówimy zagadnienie amortyzacji samochodu w ramach działalności.

Co to jest amortyzacja samochodu?

Amortyzacja samochodu polega na zaliczeniu wartości samochodu jako środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów działalności. Wydatek ten rozkładany jest w czasie i zaliczany do kosztów podatkowych poprzez księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Warto podkreślić, że amortyzacja dostępna jest dla środków trwałych, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Oznacza to, że nie możemy amortyzować pojazdu, który w ramach działalności ma być krócej niż rok.

Amortyzacja samochodu może przebiegać według różnych sposobów amortyzacji, w zależności od pojazdu. Warto podkreślić, że w przypadku nabycia samochodu jako towaru handlowego nie ma możliwości dokonywania amortyzacji.

Amortyzacja samochodu

Jeżeli zakupiony przez przedsiębiorcę samochód używany spełnia warunki określone w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy o PIT – może zostać zaklasyfikowany jako środek trwały.

Przechodząc do kwestii amortyzacji samochodu używanego, do wyboru pozostają 3 metody amortyzacji samochodu:

  • liniowa – maksymalna roczna stawka wynosi 20%,
  • indywidualna – z zastosowaniem indywidualnej stawki dla samochodów używanych – maksymalnie 40 %,
  • jednorazowa – gdy wartość początkowa samochodu nie przekracza 10.000 zł.

Amortyzacja liniowa pozostaje najprostszym sposobem amortyzacji samochodu i polega ona na stosowaniu jednolitej stawki przez cały okres amortyzacji. W wybranych przypadkach stawki te można obniżać lub podwyższać. Pojazdy można amortyzować liniowo przez 5 lat.

Amortyzacja indywidualna dotyczy tylko środków trwałych, które przedsiębiorca/podatnik wprowadza po raz pierwszy do ewidencji. Zastosowanie tej stawki dotyczy samochodów, które można uznać za używane bądź ulepszone w rozumieniu ustawy o PIT, tj. art. 22j ust. 2 pkt 1 i 2. W ramach krótkiego przypomnienia – za używany samochód można uznać pojazd w sytuacji, gdy podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był on wykorzystywany przez podmiot inny niż podatnik przez co najmniej 6 miesięcy. Z kolei pod pojęciem ulepszonych należy rozumieć to, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. Stosownie do art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – minimalny okres amortyzacji wynosi 30 miesięcy. Tym samym oznacza to, że maksymalna stawka amortyzacyjna wynosi 40%. 

Amortyzacja jednorazowa – w przypadku samochodu o wartości równej lub niższej niż 10 000 zł, można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym, co wynika z art. 22f ust. 3 ustawy o PIT. 

W zależności od okoliczności użytkowania samochodu w ramach prowadzonej działalności, a także konkretnego zakupu, podatnik ma do wyboru wyżej omówione metody amortyzacji.

Przeczytaj także o amortyzacji progresywnej i degresywnej.