Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Założenie jej wymaga zawarcia umowy spółki lub aktu założycielskiego (w przypadku jednego wspólnika w spółce) – na tym etapie powstaje spółka z o.o. w organizacji. Aby podmiot uzyskał osobowość prawną i stał się pełnoprawną spółką z o.o., konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Czy po wpisaniu spółki do KRS może ona funkcjonować w pełnym zakresie? Teoretycznie tak, jednakże konieczne jest dopełnienie jeszcze kilku formalności, które omówimy w niniejszym artykule.

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawarcie umowy spółki z o.o. podlega opodatkowaniu PCC. W tym zakresie należy wypełnić deklarację PCC-3 (podpisuje zarząd spółki) oraz złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. W tym przypadku podatek wyniesie 0,5% wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w MSiG. Należy go wpłacić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.

2. Uzyskanie numeru REGON i NIP

W tym przypadku nie trzeba dokonywać żadnych czynności. Nadanie numerów REGON i NIP odbywa się automatycznie, na podstawie zgłoszeń złożonych przy rejestracji spółki w KRS – trwa to zazwyczaj kilka dni.

3. Założenie konta bankowego dla spółki

W przypadku spółki z o.o. założenie rachunku bankowego jest obligatoryjne, chociażby ze względu na obowiązek wykonywania rozliczeń podatkowych w formie przelewu bankowego, poprzez konto wskazane uprzednio w urzędzie skarbowym.

4. Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego (NIP-8)

Utworzenie nowego podmiotu należy zgłosić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Zgłoszenie to zawiera podstawowe informacje o spółce, w tym numer rachunku bankowego. Zgłoszenia dokonuje zarząd w terminie 21 dni (jeżeli spółka nie będzie płatnikiem składek). Jeżeli spółka będzie odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne, to termin wynosi 7 dni – licząc od dnia, w którym powstał stosunek prawny uzasadniający objęcie ubezpieczeniem.

5. Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Każda spółka z o.o. obowiązkowo podlega rejestracji w CRBR – należy jej dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Zgłoszenie musi być podpisane przez zarząd, zgodnie z zasadami reprezentacji.

6. Oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego

W przypadku jeżeli oświadczenie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki do KRS, zarząd powinien złożyć niniejsze oświadczenie do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia wpisania jej do rejestru.

7. Rejestracja w VAT

Co do zasady nowoutworzona spółka może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Są jednak sytuacje, w których zwolnienie nie będzie przysługiwało lub po prostu spółka nie będzie chciała z niego skorzystać. W takiej sytuacji należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym dokument VAT-R przed dniem, w którym zostanie wykonana pierwsza czynność podlegająca opodatkowaniu VAT.

Sprawdź nasz inny artykuł o tym, jak założyć spółkę z o. o.