W przypadku skumulowania się kryzysów i problemów finansowych, wielu przedsiębiorców zaczyna rozważać dwie możliwości: postępowanie restrukturyzacyjne bądź postępowanie upadłościowe. W ramach wpisu przyjrzymy się najistotniejszym różnicom w tych dwóch postępowaniach, z uwzględnieniem upadłości konsumenckiej.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne służy przede wszystkim uniknięciu ogłoszeniu upadłości dłużnika. Może być ono prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. W tym postępowaniu dłużnik ma możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji zobowiązań w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Ustawa – prawo restrukturyzacyjne przewiduje aż 4 modele restrukturyzacyjne:

  • postępowanie o zatwierdzeniu układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Model postępowania zależy od sytuacji finansowej danego dłużnika – im mniej stabilna, tym bardziej będzie wskazane inwazyjne postępowanie restrukturyzacyjne.

Co istotne, postępowanie restrukturyzacyjne może dotyczyć tylko:

  • przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólników spółki partnerskiej.

Uogólniając, procedura restrukturyzacyjna kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka dotyczy osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nadrzędnym celem upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia osoby fizycznej. Tym samym dłużnik ma szansę na zakończenie kłopotów finansowych poprzez kontrolowaną spłatę zadłużeń.

Co istotne, sąd przy uwzględnianiu możliwości zarobkowych zadłużonego oraz przy sprawdzaniu konieczności utrzymania jego innych członków rodziny, umorzy zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Restrukturyzacja a upadłość – podstawowe różnice

Najistotniejszą różnicą między restrukturyzacją a upadłością jest to, że restrukturyzacja dotyczy tylko przedsiębiorców, natomiast upadłość – zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (patrz: upadłość konsumencka). Ponadto należy zwrócić także uwagę na cel tych postępowań – restrukturyzacja ma na celu „uzdrowienie” przedsiębiorstwa, natomiast głównym celem upadłości jest kontrolowana spłata zadłużeń, zgodna z harmonogramem spłaty wierzycieli i w przypadku upadłości nadrzędnym celem nie jest zachowanie przedsiębiorstwa. Nadto postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest już dla podmiotów „zagrożonych wypłacalnością”, natomiast postępowanie upadłościowe dotyczy podmiotów i osób, które utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wymaga także podkreślenia to, że w wyniku upadłości najczęściej wierzyciele nie uzyskują pełnego zaspokojenia – spłata wierzycieli jest możliwa po upłynnieniu majątku dłużnika – zatem kwota i termin spłaty są uzależnione od tego zdarzenia. Natomiast w wyniku restrukturyzacji – wszyscy wierzyciele muszą przyjąć układ, który zostaje przyjęty, jeżeli zyskuje poparcie większości wierzycieli, mających co najmniej 2/3 sumy wierzytelności.