Przedsiębiorca ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o zawieszenie działalności. Zawieszenie działalności jest narzędziem przedsiębiorcy pomiędzy aktywnym prowadzeniem a całkowitym zamknięciem działalności. Nie trzeba wykazywać powodu swojej decyzji, gdyż każdy przedsiębiorca korzysta z wolności prowadzenia działalności. Dlatego każdy przedsiębiorca może w każdym czasie podjąć decyzję o tymczasowym zawieszeniu swojej działalności, m.in. z zachowaniem nadziei, że w przyszłości będzie mógł kontynuować tę samą działalność. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie przeanalizować tryb i zasady postępowania w celu wstrzymania prowadzonej działalności.

Co daje zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej jest prawem przedsiębiorcy uregulowanym w ustawie z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy i ustawie z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Zawieszenie działalności gospodarczej chroni przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z niemożnością wykonywania działalności przez zaistniałe przeszkody, np. długotrwała choroba, brak płynności finansowej, przerwa w dostawach towaru itp.

Zawieszona działalność to działalność, którą można zlikwidować lub wznowić w każdym momencie, nawet przed ustalonym terminem okresu zawieszenia i nie oznacza to, że działalność jest zamknięta lub zlikwidowana. Zawieszenie działalności wiąże się z wieloma korzyściami, tj. zwolnienie z niektórych zobowiązań publicznoprawnych, np. opłacenia składek ZUS, opłacania zaliczek na podatek dochodowy, braku obowiązku składania deklaracji w zakresie podatku VAT. Jedyną wadą zawieszenia działalności to zakaz prowadzenia działalności, tzn. brak możliwości osiągania z tego tytułu bieżących przychodów.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może ją zawiesić po spełnieniu określonych przesłanek z art. 22 Prawo przedsiębiorców. W myśl obowiązujących przepisów przedsiębiorca może zawiesić działalność, jeżeli nie zatrudnia pracowników lub zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Nie dotyczy to umów cywilnoprawnych, np. umów zleceń, umów o dzieło, umów agencyjnych.

Zawieszenie działalności z datą wsteczną

Działalność gospodarczą można zawiesić z datą wsteczną.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Zgodnie z systemem ubezpieczeń społecznych zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Data rozpoczęcia zawieszenia (podobnie jak i wznowienia) działalności gospodarczej może być wcześniejsza (jednakże w przypadku daty zawieszenia nie wcześniejsza niż data rozpoczęcia prowadzenia działalności, a w przypadku daty wznowienia nie wcześniejsza niż data rozpoczęcia zawieszenia prowadzenia działalności), taka sama bądź przyszła niż data złożenia wniosku do CEIDG.

Wobec tego można uznać, że w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG początek zawieszenia biegnie od daty wskazanej we wniosku o zawieszenie i data ta może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Oznacza to, że można zawiesić działalność gospodarczą z datą wsteczną.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (formularz KRS-Z62), nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (formularz KRS-Z62), który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Podkreślić należy, iż inaczej niż w przypadku CEIDG data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS. Podobnie data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności do rejestru przedsiębiorców KRS.

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez Internet

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej może być złożony na 3 sposoby, tj. internetowo (online), przez osobiste złożenie wniosku w urzędzie lub przez wysłanie wniosku pocztą.

Forma elektroniczna jest najszybszą formą załatwienia sprawy. Wystarczy wejść na stronę internetową „Biznes.gov.pl” i kliknąć przycisk “Załatw online” lub wybierając usługę “Zmień dane w CEIDG”. Oczywiście należy się zalogować przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód.

Tak jak w przypadku pozostałych form, wniosek o zawieszenie działalności przez Internet może złożyć pełnomocnik, który widnieje we wpisie przedsiębiorcy, z tym że umocowanie musi obejmować zakres czynności zawieszenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, chyba że pełnomocnik nie został ujawniony w CEIDG. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie poinformuje o tym wnioskodawcę.

Zmiana w CEIDG pojawi się w ciągu jednego dnia roboczego od dnia poprawnego złożenia wniosku.

Gdzie zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

W przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG wpis następuje na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Wniosek o wpis składa się na formularzu CEIDG-1, a w przypadku spółki cywilnej również przy wykorzystaniu formularza CEIDG-SC. Wniosek nie podlega opłacie, chyba że za przedsiębiorcę działa pełnomocnik, w takiej bowiem sytuacji konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, chyba że pełnomocnik ujawniony jest w CEIDG. Wniosek o wpis przekazywany jest do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG.

W przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS wpis następuje na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Do zgłoszenia zawieszenia oraz wznowienia wykonywania działalności gospodarczej służy formularz KRS-Z62. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

CEIDG przekazuje drogą elektroniczną informację o podjętej czynności niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dopisania w CEIDG informacji do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych organów.

Jaka jest różnica w zawieszeniu działalności w CEIDG a KRS

Zasady dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej różnią się w przypadku zawieszenia w CEIDG a w KRS. Jedną z różnic jest okres, na jaki działalność można zawiesić. Długość tego okresu wynika z art. 23 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z ust. 1 przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, natomiast wedle ust. 2 przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Co więcej, różnią się wyznaczeniem początku okresu zawieszenia.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. W związku z tym, jeśli chodzi o przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, nie może on zawiesić działalności gospodarczej z datą wsteczną.

Reasumując, zawieszenie działalności nie należy do skomplikowanych czynności, ale niewłaściwe postępowanie może skutkować rezultatem odwrotnym do zamierzonego. Jak w każdej czynności prawnej trzeba uważać i dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy, gdyż nie ma spraw identycznych, a są sprawy o podobnym skutku a różniącym się sposobem jego uzyskania.