Po podjęciu decyzji o rozwodzie, poza kwestiami związanymi z relacjami rodzinnymi, utrzymaniem i wychowaniem dzieci czy samym podziałem majątku, pojawia się także zapytanie o sam koszt rozwodu i całego postępowania rozwodowego. Oczywiście najkorzystniej kształtuje się sytuacja dla rozwodzących się stron, gdy pomimo wszystkich okoliczności, które doprowadziły ostatecznie do wszczęcia postępowania rozwodowego, starają się rozwieść za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie. Dlatego w niniejszym wpisie pochylimy się nad zagadnieniem rozwodu za porozumieniem stron i wszystkim istotnym aspektom z nim związanym.

Zagadnienia wstępne – rozwód

Na gruncie obowiązujących przepisów, tylko sąd okręgowy może rozstrzygać sprawy o rozwód. Sprawa o rozwód może być rozpatrzona tylko na rozprawie, niezależnie od tego, czy strony posiadają małoletnie dzieci. Tym samym nie ma możliwości uzyskania rozwodu u notariusza czy w urzędzie stanu cywilnego. Czy można nie zgodzić się na rozwód?

Ile czasu czeka się na rozwód za porozumieniem stron?

Oczywiście, rozwód za porozumieniem stron na pewno będzie przebiegał sprawniej, aniżeli ten, w którym to wniesiono o orzekanie o winie. Oczywiście próżno szukać wśród obecnych regulacji maksymalnego, czy nawet przybliżonego czasu rozwodu za porozumieniem stron. Niemniej dokonując szacunków na potrzeby niniejszego wpisu, zakładając, że pozew rozwodowy został prawidłowo przygotowany, bez orzekania o winie, a żądania i wnioski będą klarownie przedstawione i wszystko zamknie się na pierwszej rozprawie – wówczas może to być okres od kilku miesięcy do roku.

Ile kosztuje rozwód w Polsce za porozumieniem stron?

Zgodnie z art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przewidziana została opłata stała w wysokości 600 zł za wniesiony pozew o rozwód. Opłata ta przewidziana jest dla rozwodów z orzekaniem o winie, jak i dla rozwodów za porozumieniem stron. Wspomnianą opłatę reguluje strona, która wnosi pozew o rozwód (tj. powód) i do samego pozwu – potwierdzenie opłaty winno być dołączone. Oczywiście, w przypadku, gdy strony wspólnie podjęły decyzję o rozwodzie, często dzielą się między sobą wspomnianą opłatą stałą. Niemniej jednak należy pamiętać także o art. 79 ust. 1 pkt 3b wspomnianej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który stanowi, że sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po uprawomocnieniu się wyroku. Ostatecznie, w kontekście kosztów sądowych, rozwód za porozumieniem stron może kosztować 300 zł.

Natomiast w przypadku, gdy strony korzystają z pomocy profesjonalnych pełnomocników, należy także mieć na uwadze honorarium dla pełnomocników oraz opłaty skarbowe od udzielonych pełnomocnictw.

Nadto, w przypadku podziału majątku – czy to sądowego, czy notarialnego – należy także doliczyć opłaty stałe bądź taksy notarialne.

Co zrobić, żeby nie płacić za rozwód?

Na to pytanie również może udzielić odpowiedzi ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 102 ust. 1 wspomnianej ustawy, zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego będzie wynikać, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Stosownie do ust. 2, do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

Strona reprezentowana przez adwokata czy radcę prawnego również może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Wówczas to pełnomocnik składa wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz ze wspomnianym oświadczeniem.