Nieustannie rosnące stopy procentowe wpływają na wyjątkowo trudną sytuację polskich kredytobiorców. Wielu Polaków w ostatnim czasie ma kłopoty ze spłaceniem swoich rat kredytowych. Aktualna sytuacja niejako zmusiła Rząd do podjęcia starań dążących do rozwiązania tego problemu. Tym samym polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ustawowych wakacji kredytowych, które wejdą w życie już 29 lipca 2022 r. Kto może z nich skorzystać? Ile będą trwały? Kto może na tym zyskać? Powyższe kwestie wyjaśniamy poniżej.  

Urlop od kredytu

Wakacje kredytowe są pewnego rodzaju „urlopem” od kredytu hipotecznego – polegają na możliwości zawieszenia jego spłaty. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. W związku z tym okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. W czasie trwania wakacji kredytowych, kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikającej jedynie z umowy kredytowej, czyli raty kapitałowo-odsetkowej.

UWAGA!

Jeżeli kredyt jest ubezpieczony, kredytobiorca jest zobowiązany do ponoszenia opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia nawet w okresie wakacji kredytowych.

Zawieszenie spłaty

W związku z wakacjami kredytowymi, kredytobiorca ma możliwość zawieszenia spłaty na maksymalnie 8 rat. Liczba zawieszonych rat stanowi indywidualną decyzję osoby chcącej skorzystać z omawianego rozwiązania. Możliwość zawieszenia spłaty w poszczególnych okresach prezentuje się następująco:

  • max 2 raty w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.;
  • max 2 raty w okresie 1 października 2022 r.  – 31 grudnia 2022 r.;
  • max 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych

Możliwość zawieszenia spłaty nie przysługuje wszystkim kredytobiorcom. Ustawodawca wprowadza trzy przesłanki warunkujące możliwość skorzystania z wprowadzanego rozwiązania. Są to:

1. Kredyt w PLN

z wakacji kredytowych może skorzystać jedynie kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w polskiej walucie.

2. Własny cel mieszkaniowy

-z wakacji kredytowych mogą skorzystać jedynie osoby, które nabyły nieruchomość z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe. Nie może zatem z zawieszenia spłaty skorzystać osoba, która zakupiła nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub jako inwestycje – pod najem. Dodatkowo wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup ziemi na cele budowlane. Warunkiem jest to, aby dom był budowany dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

3. Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

-z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty – czyli po 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o wakacje kredytowe

Wniosek składa się w banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Forma wniosku zależy od banku oraz tego jakie udostępni funkcjonalności w tym zakresie – może to być forma pisemna lub elektroniczna, na formularzu lub bez. Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w tym zakresie, a więc forma nie będzie jednolita dla każdego banku.

Termin zwrotu zawieszonych rat

Okres spłaty zadłużenia zostanie przesunięty o okres, w jakim dana osoba korzystała z wakacji kredytowych. Zatem, jeżeli przykładowy kredytobiorca skorzystał z maksymalnego zawieszenia spłaty kredytu (8 miesięcy), a okres jego zobowiązania miał zakończyć się w lutym 2030 roku, to okres ten zostanie przesunięty o 8 miesięcy, do września 2030 roku.

Wakacje kredytowe – opłacalność rozwiązania

W kontekście oceny opłacalności zawieszenia spłaty rat kredytowych, niezwykle istotna jest  świadomość tego, iż raty te zostają jedynie odroczone, a wszystkie należności będziemy musieli spłacić – tylko w późniejszym terminie. W związku z tym okres spłaty zobowiązania ulegnie wydłużeniu (lub wysokość pozostałych rat zwiększy się). Wobec tak przedstawionej sytuacji, wskazać należy, iż wakacje kredytowe mogą być ratunkiem dla kredytobiorców mających problemy z płynnością finansową. Zawieszenie kredytu na pewien okres jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż zaprzestanie spłacania rat oraz może pozwolić na uniknięcie negatywnych konsekwencji z tego wynikających. Nawet w sytuacji, w której wzrost stóp procentowych doprowadził do drastycznego pogorszenia naszej sytuacji materialnej, ale kredyt nie zagraża płynności finansowej, skorzystanie z wakacji kredytowych może okazać się w dłuższej perspektywie nieopłacalne – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Dlatego też odradzamy podejmowania impulsywnych decyzji o zawieszeniu kredytu tylko dlatego, że spełniamy ustawowe przesłanki. Zalecamy natomiast szczególną ostrożność w tym zakresie oraz podejmowanie jedynie dobrze przemyślanych decyzji.