Na gruncie obowiązujących regulacji prawnych w Kodeksie karnym nie ma szczególnego typu zgwałcenia w małżeństwie. Nie podlega wątpliwości, że zgwałcenie, niezależnie od więzi łączącej sprawcę z ofiarą, jest przestępstwem. Niniejszym wpisem omówimy konsekwencje zgwałcenia w małżeństwie.

Czy zgwałcenie w małżeństwie jest przestępstwem?

Zgwałcenie jest to przestępstwo zdefiniowane w art. 197 § 1 Kodeksu karnego. Wskazuje się, że typ przestępstwa zgwałcenia chroni wolność jednostki od wszelkich form przymusu w sferze życia seksualnego. Nie ulega wątpliwości, że zgwałcenie jest przestępstwem i nie ma tutaj znaczenia stosunek między sprawcą a ofiarą. Sprawcą może być każdy, bez względu na płeć, preferencje seksualne czy więź małżeńską. Podkreślenia wymaga, iż wolnością każdego człowieka jest prawo dysponowania swoim ciałem w sferze życia seksualnego, co dotyczy w szczególności także czasu, miejsca czy formy kontaktu i pozostaje to także aktualne w kontekście relacji małżeńskiej.

Konsekwencje zgwałcenia w małżeństwie

Sprawca, który przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15, stosownie do przywołanej treści przepisu, tj. art. 197 § 1 Kodeksu karnego. Przypomnijmy, że jest to przestępstwo publicznoskargowe, ścigane z urzędu.

Czy zgwałcenie w małżeństwie to powód do unieważnienia ślubu kościelnego?

Unieważnienie ślubu kościelnego wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów, a także koniecznym jest przejść całą skomplikowaną procedurę. Co istotne, Kodeks prawa kanonicznego wyróżnia zamknięty katalog przesłanek, które mogą stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa. Należą do nich m.in.:

  • pozbawienie wystarczającego używania rozumu,
  • brak rozeznania małżonków co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich,
  • niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich ze względów psychicznych,
  • zawarcie małżeństwa pod przymusem,
  • zawarcie małżeństwa pod warunkiem,
  • zawarcie małżeństwa pozornego.

Niestety, ale nie stanowi bezpośredniej przesłanki do unieważnienia małżeństwa kościelnego zgwałcenie małżonka/małżonki. Istnieje możliwość powołania się na przesłankę niezdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich ze względów psychicznych i wówczas w toku postępowania można wskazywać na zaburzenia natury psychicznej takie jak zaburzenia seksualne. Dowiedz się, jak udowodnić znęcanie się psychiczne męża.